sobota, 19 czerwca 2021 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Rejestracja

Informacje niedostępne

Formularz rejestracyjny dla kandydatów na studia
wyłącz kontrolę poprawności PESEL
na ten adres zostanie wysłane hasło dostępowe
Akceptuję regulamin rekrutacji
Klauzula informacyjna 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu al. Ignacego Jana Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław. 2. Prawidłowość przetwarzania danych osobowych nadzoruje Inspektor ochrony informacji z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@awf.wroc.pl; 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla celów postępowania rekrutacyjnego na studia oraz dokumentowania przebiegu studiów i wykorzystywane do celów statutowych, archiwalnych, statystycznych; 4. Podstawą do przetwarzania danych osobowych kandydatów na studia jest ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 85 z późn.zm.); 5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane; 6. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa; 7. Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów; 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa: prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie; 9. Na podstawie art. 12 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, w przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, ma Pani/Pan prawo złożenia skargi do organu nadzorczego; 10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu. Klauzula zgody Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach postępowania rekrutacyjnego na studia oraz dokumentowania przebiegu studiów i wykorzystywanie ich do celów: statutowych, archiwalnych, statystycznych. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu al. Ignacego Jana Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław. Wiem, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakich zostały zebrane. Podstawą przetwarzania danych kandydata na studia jest ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 85 z późn.zm.). Błędy danych Przyjmuję do wiadomości, że Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu nie ponosi odpowiedzialności za błędne wprowadzenie danych przez kandydata w systemie. Oświadczam, że zapoznałem/am się, zrozumiałem/am i akceptuję powyższą treść.


Legenda
- pole obowiązkowe
Informacje niedostępne

Aby się zarejestrować należy wypełnić obowiązkowe pola formularza.

Przed akceptacją zasad rekrutacji (warunków, terminów itp.) należy się z nimi zapoznać.

Po pomyślnej rejestracji na podany adres e-mail zostanie wysłana wiadomość potwierdzająca, która dodatkowo zawierać będzie hasło do serwisu rekrutacyjnego.