sobota, 24 lutego 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 3

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu

Kierunek studiów

Sport

Studia

I stopnia

Profil

Praktyczny

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Specjalizacja instruktorska: dyscyplina Tenis

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Specjalizacja Instruktorska - realizują studenci wszystkich specjalności (student realizuje przez wszystkie semestry specjalizację wybraną w jednej dyscyplinie sportowej)

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Zakład Dydaktyki Sportu

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr M. Nowak, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr M. Nowak, adiunkt

Cel przedmiotu

C1 Umożliwienie zdobycia wieloaspektowej wiedzy o specyficznych własnościach dyscypliny tenis (także w kontekście historycznym oraz formalnym - przepisy, regulaminy), ze szczególnym uwzględnieniem aspektów metodycznych procesu nauczania umiejętności technicznych oraz umiejętności gry w tenisa w odniesieniu do uczestników będących w różnym wieku oraz posiadających zróżnicowane umiejętności początkowe (wyjściowe).

C2 Umożliwienie nabywania umiejętności bezpiecznego planowania, realizowania oraz kontrolowania procesu naboru i selekcji, nauczania, doskonalenia oraz aplikowania umiejętności ruchowych i umiejętności gry do warunków rywalizacji sportowej, jak również umożliwienie nabywania umiejętności organizowania współzawodnictwa tenisowego uwzględniające jego zróżnicowane cele (sport, wychowanie fizyczne, rekreacja oraz sport osób niepełnosprawnych), adekwatnie do wieku i poziomu sportowego uczestników współzawodnictwa. 

C3 Umożliwienie nabywania kompetencji społecznych przejawiających się w sprawności organizacyjnej, komunikatywności, empatii, a także asertywności w relacjach uczący - uczeń, organizator - uczestnik, sędzia - zawodnik, animator - beneficjent, itp. 

Opis przedmiotu

Przedmiot obejmuje zagadnienia umożliwiające zapoznanie się przez studentów z problematyką bezpiecznego organizowania, realizowania oraz kontrolowania procesu nauki, doskonalenia oraz praktycznego aplikowania umiejętności ruchowych i gry w dyscyplinie tenis, doskonalenie technicznych umiejętności indywidualnych i umiejętności niezbędnych do prowadzenia zajęć metodycznych, oraz wynikających z realizacji zadań organizatora i wykonawcy wydarzeń sportowych (współzawodnictwa), zdobycie kompetencji sprawnego komunikowania się z uczestnikami procesu szkolenia, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci w wieku szkolnym.