sobota, 24 lutego 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 3

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu

Kierunek studiów

Sport

Studia

I stopnia

Profil

Praktyczny

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Specjalizacja instruktorska: dyscyplina Korfball

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j. angielski,
j.polski

Status przedmiotu

Specjalizacja Instruktorska - realizują studenci wszystkich specjalności (student realizuje przez wszystkie semestry specjalizację wybraną w jednej dyscyplinie sportowej)

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Zakład Zespołowych Gier Sportowych

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr K. Kałużny, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr K. Kałużny, adiunkt,
dr M. Popowczak, adiunkt,
dr S. Wawrzyniak, asystent

Cel przedmiotu

Przygotowanie studenta do realizacji zajęć szkoleniowo-wychowawczych w pracy z dziećmi i młodzieżą uprawiającą grę w korfball. Sfery kształcenia dotyczą: wiedzy, umiejętności, kompetencji społecznych.

Wiedza o specyfice sportu dzieci i młodzieży, edukacji sportowca nieuzdolnionego i uzdolnionego w kierunku korfballu, grze (specyfice gry w korfball), strukturach organizacyjnych (uczniowskich klubów sportowych, szkolnych kółek sportowych, klubów sportowych). Wiedzy i umiejętności związanych z organizacją turniejów i zawodów. Wiedzy i umiejętności metodycznych, nauczania gry i jej elementów. Wiedzy i umiejętności w kierowaniu zespołem na etapie wstępnym, doboru i selekcji sportowców do gry w korfball. Wiedzy o systemach i stylach gry oraz zasadach taktycznego zachowania się podczas gry. Obserwacja gry, gracza oraz graczy. Kontrola i umiejętność oceny sportowca. Planowanie pracy szkoleniowej, konstruowanie zadań treningowych. Umiejętność rozpoznawania uzdolnień i dyspozycji osobniczych (umysłowych i ruchowych) do osiągnięcia mistrzostwa w grach sportowych.

Kultury osobistej nauczyciela korfballu, twórczego współdziałania ze środowiskiem szkolno-wychowawczym, samodoskonalenia i czynnego uczestnictwa w kulturze fizycznej.

Opis przedmiotu

Korfball – koedukacyjna dyscyplina sportu drużynowego z piłką. Korfball dostrzeżony został przez nauczycieli wychowania fizycznego, instruktorów oraz trenerów jako dyscyplina będąca doskonałym uzupełnieniem zajęć z wychowania fizycznego, propagująca zdrowy styl życia oraz zachęcająca do aktywności ruchowej.