sobota, 24 lutego 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 3

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu

Kierunek studiów

Sport

Studia

I stopnia

Profil

Ogólnoakademicki

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Antropologia fizyczna

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Moduł przedmiotów ogólnoakademickich

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Zakład Biologicznych i Medycznych Podstaw Sportu

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr hab. A. Burdukiewicz, prof. AWF Wrocław

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr J. Andrzejewska, adiunkt,
dr K. Chromik, adiunkt,
dr hab. J. Pietraszewska, prof. AWF Wrocław,
prof. dr hab. A. Stachoń, adiunkt

Cel przedmiotu

1. Zapoznanie z zagadnieniami zmienności morfologicznej ludzi jako efektu procesów
ontogenetycznych i adaptabilnych.
2. Zaznajomienie z podstawowymi technikami pomiarowymi stosowanymi w antropologii, sposobem
organizacji pracy badawczej.
3. Zdobycie umiejętności wykonywania wybranych pomiarów żywego człowieka, prostych metod oceny
postawy i budowy ciała.


Opis przedmiotu

Przedmiot jest realizowany w formie wykładów i ćwiczeń. Podczas wykładów studenci zostają
zapoznani z: genetycznymi i środowiskowymi uwarunkowaniami procesu ontogenezy, regulacją rozwoju
(funkcja i rola układu neurohormonalnego), homeostazą rozwoju, mechanizmem kształtowania się cech
genotypowych w ontogenezie, wpływem sportu na kształtowanie się cech morfologicznych osobnika w
ontogenezie, rolą czynników egzogennych w kształtowaniu cech morfologicznych, modelami rozwoju
cech. Podczas ćwiczeń studenci poznają następujące zagadnienia: metody badawcze stosowane w
antropologii - antropometria, technika wykonywania pomiarów antropologicznych, ocena proporcji
ciała, ocena zróżnicowania somatotypologicznego ludzi, typologie somatyczne oparte na ocenie
proporcji ciała, ocena komponentów budowy ciała.