środa, 24 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 3

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu

Kierunek studiów

Sport

Studia

II stopnia

Profil

Ogólnoakademicki

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Komplementarne metody oceny stanu psychofizycznego sportowców

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Moduł wyboru specjalności - Odnowa Biologiczna w Sporcie.

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Zakład Sportu Osób Niepełnosprawnych

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr E. Szczuka, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr E. Szczuka, adiunkt

Cel przedmiotu


  1. Zapoznanie studenta z koncepcją oraz podstawowymi metodami komplementarnej oceny kondycji psychofizycznej sportowców.

  2. Uwrażliwienie studenta na skutki określonych zaburzeń funkcjonowania organizmu sportowca w obszarze psychofizycznym w wybranych dyscyplinach sportu, motywowanie studenta do pracy własnej w oparciu o uzyskane analizy dotyczące funkcjonowania jego własnego organizmu oraz zebrane w toku zajęć doświadczenia pracy ze sportowcami.

    3. Nauczenie studenta  zasad współpracy z zawodnikiem oraz zespołem sportowym odpowiedzialnym za jego przygotowanie, w oparciu o uzyskaną diagnozę stanu psychofizycznego sportowca.

Opis przedmiotu

Przedmiot jest prowadzony przez jeden semestr w formie wykładów i ćwiczeń. Zaliczenie przedmiotu ma charakter teoretyczny i praktyczny. Zaliczenie praktyczne przedmiotu wiąże się z wykonaniem, w oparciu o poznane i przeprowadzone metody diagnostyczne, samodzielnej oceny komplementarnej stanu psychofizycznego własnego organizmu. Zaliczenie teoretyczne przeprowadzane jest w oparciu o wyniki  pisemnych sprawdzianów, przygotowanie i obecność na zajęciach oraz egzamin końcowy.