czwartek, 18 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 3

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu

Kierunek studiów

Sport

Studia

II stopnia

Profil

Ogólnoakademicki

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Seminarium magisterskie

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Moduł pracy magisterskiej - seminarium magisterskie

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Zakład Dydaktyki Sportu

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr J. Maśliński, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr R. Kubacki, adiunkt,
dr J. Maśliński, adiunkt,
dr hab. P. Piepiora, prof. AWF Wrocław

Cel przedmiotu

Ogólne zasady posługiwania się technikami pisania pracy naukowej. 

Zagadnienia teoretyczne i praktyczne pracy naukowej.

Techniki zbierania materiału badawczego, przygotowanie piśmiennictwa i właściwego korzystania z literatury naukowej związanej z tematem pracy. 

Opanowanie umiejętności formułowania problemów badawczych, hipotez i pytań badawczych, metod badań, interpretacja wyników własnych badań i weryfikacja wniosków wynikających z przeprowadzonych badań

Opis przedmiotu

Przedmiot obejmuje treści dotyczące zagadnień teoretycznych i praktycznych pracy naukowej. Studenci nabywają umiejętności samodzielnego formułowania problemów badawczych, stosowania metod zbierania materiałów (pomiar, obserwacja itp.), analizy wyników i wyciągania wniosków z przeprowadzonych badań, Student zapoznaje się z techniką pisania prac naukowych. Przygotowania autoreferatu. Umiejętnością posługiwania się określonego zasobu wiedzy specjalistycznej, sprawdzianem efektywności kształcenia.