czwartek, 22 lutego 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 3

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu

Kierunek studiów

Turystyka i Rekreacja

Studia

II stopnia

Profil

Praktyczny

Specjalność

Trener Outdoor

Nazwa przedmiotu

Organizacja wyprawy incenitive

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Moduł wyboru specjalności - Trener Outdoor

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

STIR_12_II_S_22 - Planowanie i organizacja imprez outdoor

Jednostka prowadząca

Zakład Rekreacji

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr P. Zarzycki, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr P. Czermak, adiunkt,
dr P. Zarzycki, adiunkt

Cel przedmiotu

C1 - umożliwienie zdobycia szczegółowej wiedzy o uwarunkowaniach związanych z turystyką motywacyjną (incentive) będącą produktem przemysłu MICE, a w konsekwencji zjawiskiem współczesnego rynku turystycznego

C2 - umożliwienie doskonalenia umiejętności projektowania wyprawy incentive uwzględniających najczęściej podejmowanie w przedsiębiorstwach komercyjnych cele szkoleniowe będące egzemplifikacją nowoczesnych środków zarządzania firmą

C3 - praktyczne przygotowanie i realizacja wyprawy incentive w oparciu o wiedzę i umiejętności uzyskane w procesie edukacji na drugim stopniu kształcenia

Opis przedmiotu

Przedmiot obejmuje zagadnienia umożliwiające zrozumienie współczesnych trendów w rozwoju turystyki biznesowej poprzez nowoczesne środki zarządzania przedsiębiorstwami komercyjnymi wykorzystujące aktualnie dostępne środki rekreacji i turystyki outdoorowej, jako elementów szkoleniowych. W ramach przedmiotu student "odgrywając rolę" pracowników firmy szkoleniowej przygotują profesjonalną ofertę szkoleniową dla zewnętrznego interesariusza, która po okresie realizacji stanie się swoistym case study służącemu lepszemu zrozumieniu tego jaki podobnych zjawisk w tym zakresie. Efektem tych działań będzie zdobycie kompetencji w kreowaniu potencjalnej strategii dla firm w zakresie nowoczesnych środków zarządzania kapitałem ludzkim poprzez specjalistyczną ofertę szkoleniową.