czwartek, 22 lutego 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 3

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu

Kierunek studiów

Turystyka i Rekreacja

Studia

II stopnia

Profil

Praktyczny

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Seminarium pracy dyplomowej (praca własna)

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Moduł pracy dyplomowej

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

WF_15_I_005 - Metodologia pracy dyplomowej,
KOS_16_II_036 - Seminarium pracy dyplomowej

Jednostka prowadząca

Zakład Rekreacji

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr hab. W. Wiesner, prof. AWF Wrocław

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr hab. W. Wiesner, prof. AWF Wrocław

Cel przedmiotu

  Cele przedmiotu :

1.  Rozwijanie zainteresowań naukowych studentów w odniesieniu do tematu ich pracy dyplomowej i przyszłej pracy zawodowej.

2.  Opracowanie pracy dyplomowej i przygotowanie do egzaminu dyplomowego.

Zakładane efekty po zakończeniu kursu w zakresie:

A Wiedzy teoretycznej i praktycznej:

-  Pogłębienie wiedzy w zakresie preferowanej specjalizacji i tematu podjętej pracy dyplomowej.

-  Poznanie zasad formułowania i rozwiązywania problemu badawczego w obszarze swoich zainteresowań zawodowych.

-  Zrozumienie założeń metodologicznych pracy dyplomowej.

  B Umiejętności praktycznych:

-  Nabycie umiejętności korzystania z literatury przedmiotu oraz materiałów źródłowych.

-  Opanowanie umiejętności technicznych związanych z pisaniem pracy dyplomowej.

-  Opanowanie umiejętności samodzielnego gromadzenia materiału badawczego.


Opis przedmiotu

Przedmiot przygotowuje studentów studiów pierwszego stopnia do napisania dyplomowej pracy licencjackiej.
 Jednocześnie realizacja zadań programowych sprzyja pogłębianiu zainteresowań w obszarze nauk o kulturze fizycznej oraz przygotowuje do formułowania i kreatywnego rozwiazywania problemów praktycznych związanych z przyszłą praca zawodową.