czwartek, 22 lutego 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 3

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu

Kierunek studiów

Turystyka i Rekreacja

Studia

II stopnia

Profil

Praktyczny

Specjalność

wszystkie kierunkowe

Nazwa przedmiotu

Zagospodarowanie i przestrzenne planowanie turystyczne

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Moduł 2: Przedmioty kierunkowe

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

KTIR_13_II_S_19 - Doradztwo menadżerskie w turystyce i rekreacji,
KTIR_12_I_S_23 - Organizacja ruchu turystycznego,
KTIR_13_S_I_07 - Podstawy turystyki,
STIR_12_II_S_44 - Polityka turystyczna

Jednostka prowadząca

Zakład Turystyki

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr hab. M. Sołtysik, prof. AWF Wrocław

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr hab. M. Sołtysik, prof. AWF Wrocław

Cel przedmiotu

Wyposażenie studentów w podstawową wiedzę o:

- celach i narzędziach prowadzenia przestrzennej gospodarki turystycznej w Polsce i w świecie,

- modelowych koncepcjach zagospodarowania przestrzennego i turystycznego,

- studiach i planach przestrzennego zagospodarowania polskich regionów turystycznych,

- szczegółowych przykładach przestrzennego planowania i zagospodarowania turystycznego w

podstawowych jednostkach samorządu terytorialnego.

Opis przedmiotu

Treści przedmiotu "Zagospodarowanie i przestrzenne planowanie turystyczne" adresowane są do studentów

specjalności turystycznych planujących pełnienie funkcji menedżerskich i eksperckich na rynku turystycznym w

różnych formach aktywności zawodowej, podejmowanej w obrębie poszczególnych sektorów gospodarki

turystycznej, zarówno prywatnej, jak i społecznej czy publicznej. Zagadnienia realizowane w ramach przedmiotu

w formie wykładów i ćwiczeń mają za cel dostarczenie studentom niezbędnej wiedzy i praktycznych umiejętności

z zakresu gospodarki przestrzennej, w tym polityki przestrzennej i planowania przestrzennego w zakresie

turystyki i rekreacji oraz wypoczynku w obszarach gminnych i regionalnych. Stanowią także podstawę dla

praktycznego planowania i konstruowania przez studentów - autorskich koncepcji funkcjonalno-przestrzennych

zagospodarowania turystyczno-rekreacyjnego określonych obszarów z uwzględnieniem ich harmonijnego i

zrównoważonego rozwoju.