wtorek, 18 czerwca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 3

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu

Kierunek studiów

Wychowanie Fizyczne

Studia

I stopnia

Profil

Praktyczny

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Specjalizacja instruktorska: dyscyplina Tenis

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Specjalizacja Instruktorska - Projekt

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Zakład Dydaktyki Sportu

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr M. Lewandowski, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr M. Lewandowski, adiunkt,
dr M. Nowak, adiunkt

Cel przedmiotu

Wszechstronne przygotowanie studentów do pracy w ramach
sportu klasyfikowanego w dyscyplinie tenis obejmujące nabór i selekcję oraz
edukację sportową na etapach: wstępnym, podstawowym i specjalnym z
uwzględnieniem aspektów organizacji procesu nauczania, treningu (planowania i
kontroli) oraz współzawodnictwa sportowego.

Zapoznanie studentów z możliwościami wykorzystania różnych
form organizacyjnych tenisa w szkole, w tym zarówno w ramach zajęć
obligatoryjnych jak i fakultatywnych, szczególnie w aspekcie realizacji
przyszłych celów sportowych.

Zapoznanie studentów z możliwościami wykorzystania wiedzy,
umiejętności i wypracowanych postaw społecznych obejmujących aspekty sportowe
dyscypliny tenis, do ich adaptacji dla potrzeb tenisa na wózkach.

Zapoznanie studentów ze specyfiką tenisa w formie sportu nieklasyfikowanego
(amatorskiego, rekreacyjnego)  oraz w związku z organizacją
tenisa dla sportowców kończących kariery sportowe.

Opis przedmiotu

Program przedmiotu specjalizacja zawodowa realizowany jest w wymiarze 120 godzin i obejmuje
trzy semestry studiów. Dominującą formą prowadzenia zajęć są ćwiczenia
praktyczne, warsztaty oraz seminaria i wykłady. Treści programowe zgodne są z
założeniami Międzynarodowej Federacji Tenisowej oraz Polskiego Związku
Tenisowego. Nabyta wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne mają na celu przygotowanie
studentów do pracy w dyscyplinie tenis obejmującej przede wszystkim zakres
sportu klasyfikowanego, a także pozwalają na efektywne realizowanie zadań
praktycznych w zakresie wychowania fizycznego, sportu osób niepełnosprawnych
oraz rekreacji.

Zgodnie z ustaleniami komisji Wydziałowej ds. "Monitorowania programów studiów w celu nadania uprawnień zawodowych "  końcowy efektem specjalizacji jest:

a) gdy student nie spełnia wszystkich warunków na instruktora  "Asystent Instruktora  Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu w tenisie,

b) gdy student  spełnia wszystkie warunki na instruktora  "Instruktor  Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu w tenisie.

Po ukończeniu specjalizacji instruktorskiej student  posiada umiejętności, wiedzę i kompetencje społeczne tożsame z poziomem 5 Polskiej Ramy Kwalifikacji z obszaru  sportu powszechnego - tenis) -  Ustawa z 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji  (Dz.U. 2016 poz. 64).