wtorek, 18 czerwca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 3

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu

Kierunek studiów

Wychowanie Fizyczne

Studia

I stopnia

Profil

Praktyczny

Specjalność

asystent instruktora strzelań pneuatycznych

Nazwa przedmiotu

Specjalizacja instruktorska: dyscyplina Strzelectwo sportowe

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Specjalizacja Instruktorska - Projekt

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Zakład Dydaktyki Sportu

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

mgr A. Kijowski, asystent

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

mgr A. Kijowski, asystent,
mgr R. Mauer-Różańska, asystent

Cel przedmiotu

1. Student uzyskuje kwalifikacje "Instruktora strzelectwa sportowego AWF Wrocław".

Jest przygotowany  do samodzielnego  planowania i prowadzenia procesu treningowego, w tym doboru i selekcji (dzieci i młodzieży) do szkolenia sportowego w zakresie predyspozycji, rozpoznania uzgodnień i dyspozycji osobniczych (umysłowych i ruchowych) u dzieci i młodzieży. Ponadto naucza, doskonali, monitoruje działania ruchowe, indywidualne zgodnie z zasadami metodyki w strzelectwie. Jest przygotowany do opracowania planu, imprezy sportowej. Osoba posiada umiejętności samodzielnego prowadzenia procesu treningowego  zawodników strzelectwa sportowego.

Umożliwienie zdobycia wiedzy o aspektach metodycznych procesu nauczania umiejętności technicznych i taktycznych potrzebnych w strzelectwie sportowym.Przygotowanie do samodzielnego prowadzenia zajęć szkoleniowych w strzelectwie sportowym poprzez opanowanie odpowiedniej wiedzy i umiejętności. Opanowanie umiejętności samodzielnego planowania, organizowania, motywowania i kontroli procesu szkolenia w strzelectwie sportowym. Umiejętności prowadzenia zajęć szkoleniowych w strzelectwie sportowym. Umożliwienie zdobycia wiedzy z zakresu sprawnego kierowania procesem wychowania i szkolenia uzdolnionego sportowca.

"Po ukończeniu specjalizacji instruktorskiej student  posiada umiejętności, wiedzę i kompetencje społeczne tożsame z poziomem 5 Polskiej Ramy Kwalifikacji z obszaru  - sportu powszechnego dotyczącego strzelectwa sportowego) -  Ustawa z 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji  (Dz.U. 2016 poz. 64)".

Opis przedmiotu

Przedmiot obejmuje zagadnienia umożliwiające przygotowania do samodzielnego, bezpiecznego prowadzenia zajęć szkoleniowych
w strzelectwie sportowym. Realizowane zajęcia w formie ćwiczeń i zajęć praktycznych. Opanowanie podstawowych umiejętności
z zakresu planowania, organizowania zajęć szkoleniowych, nauczania techniki i taktyki strzelania. Opanowanie umiejętności organizacji zawodów sportowych i sędziowania. Zasady bezpieczeństwa w posługiwaniu się bronią, podstawowe wiadomości o budowie broni
i amunicji oraz wykorzystaniu sprzętu pomocniczego.