wtorek, 18 czerwca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 3

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu

Kierunek studiów

Wychowanie Fizyczne

Studia

I stopnia

Profil

Praktyczny

Specjalność

Trener przygotowania motorycznego

Nazwa przedmiotu

Teoria i metodyka zespołowych gier sportowych i piłek edukacyjnych / 1 sem.

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Przygotowanie kierunkowe

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Zakład Zespołowych Gier Sportowych

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr A. Dudkowski, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr I. Cichy, adiunkt,
dr A. Dudkowski, adiunkt

Cel przedmiotu

Poznanie metodyki nauczania czynności ruchowych wykorzystywanych podczas gry w pikę ręczną; przepisy gry w piłkę ręczną; rozumienie znaczenia oceny i kontroli oraz samooceny i samokontroli umiejętności motorycznych z piłki ręcznej w procesie edukacji fizycznej. Student potrafi zorganizować, przeprowadzić i omówić ćwiczenia, zabawy i gry w piłkę ręczną uwzględniając umiejętności motoryczne, jakie powinien nabyć uczestnik oraz rozwój jego właściwości osobowościowych (w tym ujawnianie zachowań asertywnych, empatycznych); modyfikować ćwiczenia, zabawy i gry w piłkę ręczną w zależności od warunków, celów, wieku i możliwości uczniów; budować sprawną komunikację między uczestnikami zajęć; dokonywać oceny i kontroli ich poziomu umiejętności motorycznych z piłki ręcznej; wdrażać uczestników zajęć ruchowych do samooceny i samokontroli w tym samym zakresie; organizować współzawodnictwo w piłce ręcznej i w jej odmianach oraz sędziować w zakresie podstawowym grę.

Umożliwienie nabycia umiejętności niezbędnych do sprawnego i bezpiecznego przeprowadzenia zajęć z dużą liczbą piłek; doboru zabaw i gier ruchowych z piłkami edukacyjnymi do indywidualnych możliwości intelektualnych i ruchowych uczniów, umiejętności niezbędnych przy tworzeniu zadań ruchowo-umysłowych wykorzystując piłki edukacyjne.

Opis przedmiotu

Wyposażenie studentów w podstawową wiedzę pedagogiczną i metodyczną z zakresu piłki ręcznej ukierunkowaną na pracę wychowawczą i dydaktyczną z dziećmi i młodzieżą. Zapoznanie przyszłych nauczycieli z metodyką nauczania głównych i pomocniczych czynności ruchowych charakterystycznych dla gry w piłkę ręczną. Wyposażenie studentów w podstawowe umiejętności przygotowania i realizowania zajęć z piłki ręcznej. Wyposażenie studentów w niezbędne umiejętności do sprawnego komunikowania się podczas zajęć ruchowych ukierunkowanych na piłkę ręczną. Wyposażenie studentów w podstawową wiedzę z zakresu dokonywania oceny i kontroli oraz samooceny i samokontroli nabywanych umiejętności motorycznych z piłki ręcznej.

W ramach przedmiotu student pozna zabawy integracyjne z piłkami edukacyjnymi EDUball. Alfabet - zabawy o charakterze orientacyjno-porządkowym. Ćwiczenia i zabawy z piłkami edukacyjnymi EDUball rozwijające umiejętność rachowania. Współpraca  w grupie - zabawy z piłkami edukacyjnymi rozwijające myślenie abstrakcyjne. Rywalizacja - na przykładzie "wyścigów rzędów. Piłki edukacyjne EDUball w edukacji wczesnoszkolnej.