środa, 24 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 3

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Fizjoterapii

Kierunek studiów

Fizjoterapia

Studia

Jednolite Magisterskie

Profil

Ogólnoakademicki

Specjalność

fizjoterapia

Nazwa przedmiotu

Kliniczne podstawy fizjoterapii w geriatrii

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Fizjoterapie Kliniczne

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

PTZ_12_I_S_01 - Anatomia,
PFIZ_12_I_S_12 - Fizjologia,
PKOS_12_I_S_15 - Patofizjologia

Jednostka prowadząca

Wydział Fizjoterapii

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr hab. W. Dziubek-Rogowska, prof. AWF Wrocław

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr hab. W. Dziubek-Rogowska, prof. AWF Wrocław,
dr J. Hanuszkiewicz, adiunkt,
dr I. Krysiak-Zielonka, adiunkt,
dr J. Wojcieszczyk-Latos, adiunkt

Cel przedmiotu

1. Zapoznanie studenta z wybranymi jednostkami chorobowymi u osób starszych z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z procesów inwolucyjnych, mechanizmu rozwijających się zmian, ich odwracalności i powiązań przyczynowo-skutkowych między objawami. 

2. Zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie oceny objawów klinicznych wybranych schorzeń charakterystycznych dla osób starszych, niezbędnych dla zaplanowania odpowiedniej fizjoterapii. 

3. Umiejętność opisu, wykonania i interpretowania badań podmiotowych, przedmiotowych oraz skal i testów funkcjonalnych u pacjenta geriatrycznego.

Opis przedmiotu

W ramach wykładów i ćwiczeń przedmiot obejmuje wybrane problemy wieku podeszłego w oparciu o przypadki kliniczne (schorzenia układu krążenia, narządu ruchu, choroby metaboliczne, zaburzenia wodnoelektrolitowe, zaburzenia odżywiania) i pracę z pacjentem geriatrycznym, z aktywnym udziałem studentów w formie analizy przypadku, diagnostyki fizjoterapeutycznej, planowania postępowania profilaktycznoleczniczego. 

Ćwiczenia kliniczne prowadzone są w specjalistycznych placówkach (oddziały geriatryczne-szpitalne, zakłady opiekuńczo-lecznicze o profilu rehabilitacyjnym, domy pomocy społecznej - dzienne i całodobowe oraz Uniwersytety III Wieku). 

Zajęcia dydaktyczne z pacjentami dotyczą indywidualnej dla każdego przypadku całościowej oceny geriatrycznej obejmującej ocenę zdrowia fizycznego, psychicznego (ocena funkcji poznawczych i nastroju), sprawności funkcjonalnej i oceny potrzeb pacjenta geriatrycznego w zakresie leczenia, rehabilitacji, funkcjonalności dnia codziennego, wsparcia psychologicznego, społeczno-socjalnego oraz metod ich realizacji. 

Ocena geriatryczna oparta jest na praktycznym wykorzystaniu skal: oceniających podstawowe (Skala Katza) i złożone czynności życia codziennego (Skala Lawtona) oraz skala Barthel; oceniających stan psychiczny pacjenta: MMSE - Mini-Mental State Examination, Test Rysowania Zegara, Geriatryczna Skala Oceny Depresji oraz inne skale: oceny ryzyka odleżyn Norton, oceny ryzyka upadków - Test Tinetti oraz skala oceniająca stan odżywienia pacjenta MNA- Mini Nutritional Assessment. Ocena wydolności fizycznej oparta jest na praktycznym wykorzystaniu Krótkiego Testu Wydolności Fizycznej (SPPB - Short Physical Performance Battery).

Przedmiot przygotowuje także do oceny wydolności i sprawności fizycznej seniorów oraz programowania aktywności fizycznej i treningu zdrowotnego w profilaktyce gerontologicznej pierwotnej i wtórnej osób starszych np. w Uniwersytetach III Wieku.