środa, 24 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 3

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Fizjoterapii

Kierunek studiów

Fizjoterapia

Studia

Jednolite Magisterskie

Profil

Ogólnoakademicki

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Adaptowana aktywność fizyczna i sport osób z niepełnosprawnością

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Podstawy Fizjoterapii

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Wydział Fizjoterapii

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr W. Seidel, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr hab. B. Bolach, prof. AWF Wrocław,
dr W. Seidel, adiunkt

Cel przedmiotu

C1 Pozyskanie wiedzy dotyczącej specyfiki zajęć aktywności adaptowanej, jako jednej z form rehabilitacji ruchowej. Opanowanie wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych z zakresu prawidłowego doboru form aktywności, wielkości obciążeń wysiłkowych oraz doboru ćwiczeń fizycznych w zależności od jednostki chorobowej oraz rodzaju i stopnia niepełnosprawności.

C2Pozyskanie wiedzy dotyczącej specyfiki problemów aktywności adaptowanej w poszczególnych rodzajach niepełnosprawności. Przygotowanie studentów do organizowania i prowadzenia zajęć aktywności adaptowanej na turnusach rehabilitacyjnych i turnusach aktywnej rehabilitacji. Przygotowanie studentów do organizacji i praktycznego prowadzenia zajęć aktywności adaptowanej dla osób niepełnosprawnych.

C3 Zaznajomienie studentów ze specyfiką wybranych dyscyplin sportowych osób niepełnosprawnych. Pozyskanie wiedzy z zakresu klasyfikacji sportowo-medycznej oraz funkcjonalnej w wybranych dyscyplinach sportowych.

C4 Pozyskanie wiedzy w zakresie organizacji zawodów sportowych i sędziowania w wybranych dyscyplinach sportowych z udziałem osób niepełnosprawnych.. Przygotowanie studentów do praktycznego prowadzenia zajęć treningowych w wybranych dyscyplinach osób niepełnosprawnych z uwzględnieniem rodzaju i stopnia niepełnosprawności.

C5 Pozyskanie wiedzy dotyczącej przepisów oraz techniki i taktyki, stosowanych obciążeń treningowych jak również specyficznych metod prowadzenia treningu sportowego w wybranych dyscyplinach sportowych. Zaznajomienie studentów z wiedzą teoretyczną dotyczącą metodyki prowadzenia treningu sportowego w wybranych dyscyplinach osób niepełnosprawnych w zależności od stopnia i rodzaju dysfunkcji.

Opis przedmiotu

Zajęcia prowadzone są w formie teoretycznej oraz praktycznej podczas których student zapoznaje się z celami oraz zadaniami sportu osób z niepełnosprawnościami oraz aktywności adaptowanej w różnych środowiskach z uwzględnieniem sprzętu i dobranych indywidualnie przyborów. W ramach zajęć poznaje rolę aktywności adaptowanej jako sposobu na podtrzymywanie uzyskanej sprawności fizycznej i formy spędzania czasu wolnego. Studenci zapoznawani są ze specyfiką prowadzenia zajęć z grupami osób z różnymi dysfunkcjami, chorobami, w zależności od wieku i płci, jak również wskazaniami i przeciwwskazaniami do ćwiczeń fizycznych. Student w trakcie zajęć praktycznych poznaje przykładowe ćwiczenia i formy organizacyjne zajęć z osobami z ograniczającymi je uwarunkowaniami. Poznaje również wybrane dyscypliny paraolimpijskie dla osób z różnymi dysfunkcjami (narządu ruchu, wzroku oraz niepełnosprawnych intelektualnie). W części teoretycznej student zapoznaje się ze specyfiką danej dyscypliny sportu, jej historią, przepisami, klasyfikacjami medyczną i funkcjonalną, organizacją gry oraz taktyką i techniką z uwzględnieniem rodzaju i stopnia posiadanej dysfunkcji. Dowiaduje się jak zorganizować i przeprowadzić zawody sportowe dla osób niepełnosprawnych. W drugiej części – praktycznej bierze udział w treningu danej dyscypliny sportu (hospitacja, wolontariat, aktywny udział, sędziowanie). Podczas zajęć wykorzystywana jest wiedza z zakresu nauk o kulturze fizycznej, anatomii, patologii oraz fizjologii wysiłku fizycznego.