środa, 24 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 3

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Fizjoterapii

Kierunek studiów

Fizjoterapia

Studia

Jednolite Magisterskie

Profil

Ogólnoakademicki

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Zdrowie publiczne

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Nauki Ogólne

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Wydział Fizjoterapii

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

prof. dr hab. F. Fink-Lwow, prof. zw.

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

prof. dr hab. F. Fink-Lwow, prof. zw.,
mgr J. Lewandowska, asystent

Cel przedmiotu

C1. Umiejętność  swobodnego korzystania z danych epidemiologicznych oraz interpretacji danych demograficznych, w celu prawidłowego diagnozowania potrzeb zdrowotnych określonej populacji. C2.Poznanie wzorcowych lokalnych i globalnych programów promocji zdrowia jako priorytetu nowoczesnej polityki zdrowotnej państwa (teoria settingu). C3. Zdobycie umiejętności konstruowania i koordynowania programów edukacyjno– profilaktycznych I, II, III stopnia i promocji zdrowia w zakresie chorób cywilizacyjnych i zakaźnych z wykorzystaniem wiedzy z zakresu epidemiologii behawioralnej, zagrożeń środowiskowych oraz epidemiologii niepełnosprawności. C4. Uzupełnienie umiejętności specjalistycznych z zakresu fizjoterapii o umiejętności utylitarne niezbędne w prozdrowotnej modyfikacji stylu życia pacjentów oraz tworzeniu grup wsparcia dla pacjentów i ich rodzin. C5. Zdobycie umiejętności identyfikacji zagrożeń i problemów zdrowotnych w miejscu pracy fizjoterapeuty w odniesieniu do personelu i pacjentów jako diagnozy środowiskowej niezbędnej do realizacji wybranych celów operacyjnych aktualnie realizowanego Narodowego Programu Zdrowia.

Opis przedmiotu

Modele definiowania zdrowia. Koncepcja zdrowia „productive life”. Teorie przyczyn występowania chorób. Determinanty zdrowia. Profilaktyka chorób I, II i III stopnia. Promocja zdrowia konieczny element polityki zdrowotnej państwa. Wzorcowe modele promocji zdrowia i programów diagnostyczno-interwencyjnych. Program Północno-Karelski „Cardia”. Badania we Framingham. Pandemie XXI wieku. Otyłość – etiologia, skutki zdrowotne i społeczne otyłości. Fenotypy otyłości. Epidemiologia behawioralna. Modyfikacje diety na tle struktury chorobowości populacji jako element polityki zdrowotnej. Nietypowe zaburzenia odżywiania w populacji dzieci, młodziezy i dorosłych . Etiologia. Uwarunkowania społeczno-kulturowe chorób. Środowisko fizyczne a zdrowie. Choroby zawodowe. Ewolucja Narodowego Programu Zdrowia w Polsce na tle wybranych dokumentów WHO. Struktura zgonów i chorobowości w Polsce. Zakażenia śródszpitalne. Profilaktyka przedekspozycyjna i poekspozycyjna w zakresie wybranych chorób zakaźnych. Zagrożenia zdrowotne w środowisku pracy fizjoterapeuty. Środowiskowe zagrożenia zdrowia (normy, zalecenia, skutki zdrowotne ekspozycji na ponadnormatywne wartości). Analiza danych epidemiologicznych w odniesieniu do najważniejszych problemów zdrowotnych w Polsce, w wybranych województwach i środowiskach lokalnych (choroby układu krążenia, nowotwory, urazy i zatrucia, choroby układu oddechowego) jako podstawa diagnozy programu edukacyjno-profilaktycznego pierwszego stopnia (projekt). Choroby starzejącej się populacji.  Idea instytucji i środowisk promujących zdrowie. Szpitale Promujące Zdrowie na Świecie, w UE, w Polsce.