środa, 28 lutego 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Fizjoterapii

Kierunek studiów

Fizjoterapia

Studia

Jednolite Magisterskie

Profil

Ogólnoakademicki

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Zdrowie publiczne
Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Przedmioty programowe

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

FIZ_17_V_026 - Demografia i epidemiologia

Jednostka prowadząca

Wydział Fizjoterapii

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

prof. dr hab. F. Fink-Lwow, prof. zw.

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

mgr J. Dadacz, asystent,
prof. dr hab. F. Fink-Lwow, prof. zw.

Cel przedmiotu

C1. Umiejętność identyfikowania aktualnych problemow zdrowia publicznego, wynikających  z aktualnych uwarunkowań epidemicznych, demograficznych i środowiskowych.  C2.Poznanie wzorcowych lokalnych i globalnych programów promocji zdrowia jako priorytetu nowoczesnej polityki zdrowotnej państwa. Teoria settingu. C3. Zdobycie umiejętności konstruowania i koordynowania programów edukacyjno– profilaktycznych I, II, III stopnia i promocji zdrowia w zakresie chorób cywilizacyjnych i zakaźnych z wykorzystaniem wiedzy z zakresu epidemiologii behawioralnej, zagrożeń środowiskowych oraz epidemiologii niepełnosprawności. C4. Uzupełnienie umiejętności specjalistycznych z zakresu fizjoterapii o umiejętności utylitarne niezbędne w prozdrowotnej modyfikacji stylu życia pacjentów oraz tworzeniu grup wsparcia dla pacjentów i ich rodzin. C5. Zdobycie umiejętności identyfikacji zagrożeń i problemów zdrowotnych w miejscu pracy fizjoterapeuty w odniesieniu do personelu i pacjentów jako diagnozy środowiskowej niezbędnej do realizacji wybranych celów operacyjnych aktualnie realizowanego Narodowego Programu Zdrowia.

Opis przedmiotu

Determinanty zdrowia. Profilaktyka chorób I, II i III stopnia. Promocja zdrowia konieczny element polityki zdrowotnej państwa. Wzorcowe modele promocji zdrowia i programów diagnostyczno-interwencyjnych. Program Północno-Karelski „Cardia”. Badania we Framingham. Pandemie XXI wieku. Otyłość – etiologia, skutki zdrowotne i społeczne otyłości. Fenotypy otyłości. Epidemiologia behawioralna a czynniki ryzyka chorób przewlekłych w populacji Polski. Modyfikacje diety na tle struktury chorobowości populacji jako element polityki zdrowotnej. Nietypowe zaburzenia odżywiania w Polsce i na Świecie. Etiologia. Uwarunkowania społeczno-kulturowe. Środowisko fizyczne a zdrowie. Choroby zawodowe. Ewolucja Narodowego Programu Zdrowia w Polsce na tle wybranych dokumentów WHO. Struktura zgonów i chorobowości w Polsce. Zakażenia śródszpitalne. Profilaktyka przedekspozycyjna i poekspozycyjna w zakresie wybranych chorób zakaźnych. Zagrożenia zdrowotne w środowisku pracy fizjoterapeuty. Środowiskowe zagrożenia zdrowia (normy, zalecenia, skutki zdrowotne ekspozycji na ponadnormatywne wartości). Analiza danych epidemiologicznych w odniesieniu do  problemów zdrowotnych na tle teorii settingu , jako podstawa diagnozy programu edukacyjno-profilaktycznego pierwszego stopnia (projekt). Choroby starzejącej się populacji.  Idea instytucji i środowisk promujących zdrowie. Szpitale Promujące Zdrowie na Świecie, w UE, w Polsce. Koncepcja zdrowia "productive life".