czwartek, 18 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Fizjoterapii

Kierunek studiów

Fizjoterapia

Studia

II stopnia

Profil

Praktyczny i ogólnoakademicki

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Biologiczny rozwój człowieka i podstawy antropometriiForma studiów Rok studiów Semestr Suma godzin dydaktycznych Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki
Niestacjonarne 1 1 --- --- ---
1 2 0 10.0 1.0
Suma 0 10.0 1.0

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Przedmioty podstawowe

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Wydział Fizjoterapii

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr M. Socha, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr L. Górska-Kłęk, adiunkt,
dr Z. Lewandowski, adiunkt,
dr M. Socha, adiunkt

Cel przedmiotu

Zapoznanie studentów z prawidłowościami rozwoju człowieka, jego uwarunkowaniami i znaczeniem dla zdrowia. Nabycie umiejętności rozpoznawania zaburzeń w rozwoju i oceny prawidłowości jego przebiegu. Zapoznanie z metodami pomiarów człowieka żywego, nabycie umiejętności wykonywania podstawowych pomiarów antropometrycznych, badania zróżnicowania cech mierzalnych człowieka i ich zmienności w kontekście profilaktyki prozdrowotnej.

Opis przedmiotu

Cel przedmiotu jest realizowany w oparciu o następujące treści kształcenia:

Podstawowe pojęcia dotyczące procesów rozwojowych: wzrastanie, różnicowanie, dojrzewanie, homeostaza i homeoreza. Czynniki endogenne i egzogenne rozwoju osobniczego człowieka. Etapy rozwoju osobniczego człowieka: okresy płodowy, dzieciństwa i młodzieńczy; okres dorosły i dojrzały; okres starzenia i starości. Zmiany inwolucyjne. Pojęcie normy rozwojowej jako biologicznego układu odniesienia. Krytyczne fazy w rozwoju biologicznym człowieka, zagrożenia dla zdrowia i rozwoju. Wiek rozwojowy i kryteria jego oceny. Trend sekularny, jego przyczyny i skutki. Metody badań prawidłowości rozwoju biologicznego człowieka. Przyrządy pomiarowe stosowane w antropometrii. Definicje wybranych punktów antropometrycznych. Wybrane wskaźniki budowy ciała i ich klasyfikacja. Określanie należnej masy ciała, nadwagi i otyłości. Skład ciała człowieka - czynniki różnicujące i metody oceny. Rytmy biologiczne człowieka. Style życia i ich związek ze zdrowiem.