czwartek, 18 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Fizjoterapii

Kierunek studiów

Fizjoterapia

Studia

II stopnia

Profil

Praktyczny i ogólnoakademicki

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

GerontologiaForma studiów Rok studiów Semestr Suma godzin dydaktycznych Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki
Niestacjonarne 1 1 --- --- ---
1 2 --- --- ---
2 3 10.0 0 1.0
Suma 10.0 0 1.0

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Przedmioty podstawowe

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Wydział Fizjoterapii

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

prof. dr hab. F. Fink-Lwow, prof. zw.

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr M. Pawik, adiunkt

Cel przedmiotu

Przygotowanie studenta do swobodnego korzystania z danych epidemiologicznych oraz interpretacji danych demograficznych oraz mierników starości i procesu starzenia, w celu  prawidłowego diagnozowania potrzeb zdrowotnych osób starszych w Polsce i na świecie.

Poznanie modeli realizacji polityki zdrowotnej w odniesieniu do osób w wieku poprodukcyjnym w wybranych krajach UE oraz Polsce.

Poznanie roli promocji zdrowia w rozwiązywaniu problemów osób starszych. Realizowane programy lokalne i globalne.

Kompatybilność polityki zdrowotnej i społecznej w odniesieniu do Seniorów w Polsce i wybranych krajach UE.

 

Opis przedmiotu

Przedmiot pozwala na zdobycie przez studentów umiejętności identyfikacji zagrożeń i problemów zdrowotnych osób starszych oraz ich rodzin jako diagnozy środowiskowej niezbędnej do  realizacji wybranych celów operacyjnych aktualnie realizowanej polityki zdrowotnej Państwa oraz aktualnie realizowanego Narodowego Programu Zdrowia . Miary starości wg WHO, UE oraz USA. Casus najstarszych populacji Świata. Jakość życia jako element definiowania zdrowia osób w wieku podeszłym. Poznanie modeli opieki nad osobami starszymi w Polsce oraz wybranych krajach UE na tle systemowego definiowania zdrowia.  Umożliwia optymalizację modelu opieki nad osobami starszymi w Polsce uwzględniającą stan zdrowia i indywidualne predyspozycje umożliwiające realizację ról społecznych. Zasady opieki nad seniorem w aspekcie stanu zdrowia. Instytucjonalne formy opieki nad seniorem.