czwartek, 18 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Fizjoterapii

Kierunek studiów

Fizjoterapia

Studia

II stopnia

Profil

Praktyczny i ogólnoakademicki

Specjalność

Fizjoterapia

Nazwa przedmiotu

GenetykaForma studiów Rok studiów Semestr Suma godzin dydaktycznych Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki
Niestacjonarne 1 1 --- --- ---
1 2 --- --- ---
2 3 --- --- ---
2 4 5.0 5.0 1.0
Suma 5.0 5.0 1.0

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Przedmioty podstawowe

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Wydział Fizjoterapii

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr M. Socha, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

mgr W. Jonak, starszy wykładowca,
dr M. Socha, adiunkt

Cel przedmiotu

Zapoznanie studentów z podstawami genetyki klasycznej, molekularnej i populacyjnej. Omówienie budowy i funkcjonowania genów oraz mechanizmów przekazywania informacji genetycznej. Zapoznanie z rodzajami zmienności genetycznej.

Opis przedmiotu

Cel przedmiotu jest realizowany w oparciu o następujące treści kształcenia:

Molekularne podstawy genetyki. Budowa i właściwości kwasów nukleinowych. Chromatyna jądrowa. Pojęcie genu. Genom człowieka. Ekspresja genów. Kod genetyczny. Zmienność i mutacje. Mechanizmy powstawania, podział i częstość występowania chorób uwarunkowanych genetycznie. Kryteria dziedziczenia autosomalnego dominującego, autosomalnego recesywnego i sprzężonego z płcią. Przykłady chorób u człowieka wywołanych mutacją pojedynczego genu. Genetyczna determinacja płci. Aberracje chromosomowe i anomalie liczbowe chromosomów – przykłady zespołów genetycznych u człowieka. Komórki macierzyste, ich rola w organizmie i zastosowanie w terapii i medycynie regeneracyjnej. Genetyczne uwarunkowania zachowań ruchowych.