czwartek, 18 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Fizjoterapii

Kierunek studiów

Fizjoterapia

Studia

II stopnia

Profil

Ogólnoakademicki

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Język obcy B2+Forma studiów Rok studiów Semestr Suma godzin dydaktycznych Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki
Niestacjonarne 1 1 0 60.0 4.0
Suma 0 60.0 4.0

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j. angielski,
j. niemiecki

Status przedmiotu

Przedmioty podstawowe

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Wydział Fizjoterapii

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

mgr A. Sikorska, lektor

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

mgr M. Erbert, lektor,
mgr M. Kordas, lektor,
mgr E. Książek-Kempa, wykładowca,
mgr K. Leja, lektor,
mgr A. Mogilnicka, adiunkt,
mgr K. Mroczkiewicz, lektor,
mgr A. Sikorska, lektor,
mgr A. Strużyk, lektor,
mgr B. Wilczopolski, lektor,
mgr M. Zajączkowska, lektor

Cel przedmiotu

1.Rozwijanie umiejętności swobodnego wypowiadania się,pisania,czytania i rozumienia ze słuchu.

2.Wzbogacenie zasobu słownictwa o tematykę interdyscyplinarną,potrzebną w kształceniu studentów kierunku AWF.

3.Rozszerzanie tematyki o kulturę i zwyczaje kraju nauczanego języka.

4.Wykorzystywanie nowoczesnych technologii w nauce języka obcego.

Opis przedmiotu

W ramach przedmiotu student pozna struktury gramatyczne oraz słownictwo, pozwalające na podejmowanie działań komunikacyjnych, zarówno w sytuacjach życia codziennego, jak i w środowisku akademickim, czy zawodowym. Zdobędzie umiejętność rozumienia
tekstów specjalistycznych, a także formułowania pisemnych i ustnych wypowiedzi o tematyce ogólnej i interdyscyplinarnej.