czwartek, 18 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 3

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Fizjoterapii

Kierunek studiów

Fizjoterapia

Studia

II stopnia

Profil

Ogólnoakademicki

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Praktyka kierunkowa - do wyboru

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Praktyka kierunkowa - do wyboru

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Wydział Fizjoterapii

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

prof. dr hab. K. Rożek-Piechura, prof. zw.

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

-----

Cel przedmiotu

Praktyka kierunkowa jest jednym z ważniejszych elementów kształcenia zawodowego. Podczas jej trwania studenci powinni samodzielnie i praktycznie wykorzystywać nabyte wiadomości teoretyczne, umiejętności i kompetencje społeczne z różnych dziedzin nauki o zdrowiu. Jej celem jest poszerzenie merytorycznej i praktycznej wiedzy studentów dotyczącej fizjoterapii. Praktyka powinna przygotować studentów do samodzielnych działań zawodowych z zakresu fizjoterapii: programowania, ustalania celów zabiegów, planowania, organizacji, realizacji, nadzoru, kontroli i bhp oraz zarządzania gabinetem i oceny postępów w poszczególnych działach; kształtować postawy studentów w dziedzinach ukierunkowanych na rozwój poznawczy, emocjonalny i psychomotoryczny; uczyć umiejętności współpracy ze środowiskiem w ramach pracy z pacjentem i całym zespołem terapeutycznym, dbać o prestiż zawodu fizjoterapeuty. Po zakończonych praktykach student powinien prawidłowo identyfikować i postrzegać relacje z pacjentem, z rodziną pacjenta i jego najbliższym otoczeniem oraz społeczeństwem. Student powinien wykazywać inicjatywę i kreatywność, znać potrzebę ustawicznego samokształcenia się zgodnie z międzynarodowymi standardami fizjoterapii.

Opis przedmiotu

Program praktyki z fizjoterapii klinicznej obejmuje łącznie 500 godzin. Studenci realizują praktykę na czterech semestrach: I. 100 godz II. 100 godz. III. 150 godz. IV. 150 godz. Studenci dokonują wyboru i zapisują się na dowolne praktyki zgodnie ze swoimi zainteresowaniami naukowymi z: fizjoterapii klinicznej w chorobach wewnętrznych, fizjoterapii klinicznej w schorzeniach narządu ruchu, fizjoterapii klinicznej w pediatrii, fizjoterapii w medycynie sportowej. Program praktyk bez względu na wybraną dyscyplinę kliniczną zawiera: 1. Udział w ogólnomedycznych badaniach diagnostycznych prowadzonych na potrzeby fizjoterapii. 2. Dobór odpowiednich metod leczniczego usprawniania chorych na podstawie badań diagnostycznych. 3. Praktyczne usprawnianie chorych z różnymi jednostkami chorobowymi pod nadzorem dyplomowanego fizjoterapeuty. 4. Samodzielne wykonywanie zabiegów fizjoterapeutycznych w warunkach oddziału klinicznego pod nadzorem dyplomowanego fizjoterapeuty. 5. Prowadzenie dokumentacji usprawniania chorych. 6. Nabywanie umiejętności przygotowywania konspektów z fizjoterapii klinicznej. 7. Zapoznawanie się z zasadami pracy fizjoterapeuty w ramach zespołu rehabilitacyjnego, tzn. z lekarzem, psychologiem, logopedą, pielęgniarką itd. 8. Nauka czytania rozpoznań lekarskich, epikryzy oraz wypisów szpitalnych.