czwartek, 22 lutego 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Fizjoterapii

Kierunek studiów

Fizjoterapia

Studia

I stopnia

Profil

Praktyczny

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Praktyka do wyboru - Fizykoterapia i Masaż
Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Praktyka do wyboru (student wybiera dwie praktyki w semestrze)

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Wydział Fizjoterapii

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr I. Wilk, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

-----

Cel przedmiotu

Studenckie praktyki zawodowe są elementem dydaktyki na Wydziale Fizjoterapii na stałe wpisanym w standardy nauczania. Rola tej formy kształcenia jest szczególnie ważna w przygotowaniu do bezpośredniej pracy z ludźmi chorymi lub niepełnosprawnymi, w której oprócz gruntownej wiedzy niezbędna jest umiejętność nawiązywania kontaktu z pacjentami oraz indywidualne postępowanie przy stosowaniu różnorodnych procedur fizjoterapeutycznych. 

Celem praktyk zawodowych jest więc nabywanie pierwszych doświadczeń oraz próby podejmowania samodzielnych  decyzji pod okiem doświadczonego fizjoterapeuty, który z jednej strony ma za zadanie dbać o poprawne wykonywanie zabiegów, z drugiej natomiast – stworzyć poczucie bezpieczeństwa studentom i pacjentowi.

Opis przedmiotu

Student po III semestrze dokonuje wyboru, czy chce zreazlizować program praktyki z kinezyterapii, czy z fizykoterapii i masażu ( 200 godz.)

 Program praktyki z kinezyterapii (warunkiem jest zaliczenie drugiej części przedmiotu) 

1. Doskonalenie praktycznej oceny stanu funkcjonalnego narządu ruchu u ludzi chorych lub niepełnosprawnych:

 − pomiary goniometryczne, linijne, 

− ocena siły mięśniowej, 

− dynamometryczny pomiar siły mięśniowej, 

− ocena chodu. 

2. Dobór odpowiednich rodzajów ćwiczeń w zależności od zmian patomechanicznych oraz zbadanego stanu czynnościowego narządu ruchu. 

3. Doskonalenie techniki wykonywania ćwiczeń leczniczych: 

− ćwiczenia bierne, 

− ćwiczenia czynno-bierne, 

− ćwiczenia wspomagane i samowspomagane,

 − ćwiczenia w odciążeniu i w odciążeniu z oporem, 

− ćwiczenia czynne i czynne z oporem, 

− ćwiczenia izometryczne i synergistyczne, 

− redresje i wyciągi,

 − ćwiczenia oddechowe, rozluźniające,

 − nauka chodu. 

4. Wypełnianie dokumentacji i jej prowadzenie. 

5. Doskonalenie nawiązywania kontaktu psychicznego z pacjentem. 

6. Właściwe i zgodne z przeznaczeniem wykorzystywanie sprzętu kinezyterapeutycznego. 

7. Przestrzeganie przepisów BHP. 

8. Doskonalenie  umiejętności pisania konspektów z zakresu kinezyterapii.

V. Program praktyki z fizykoterapii (warunkiem jest zaliczenie obu części fizykoterapii) 

Celem praktyk jest nauka wykonywania zabiegów fizykalnych u chorych, nabranie biegłości w obsłudze aparatury leczniczej, ćwiczenie umiejętności kontaktowania się z pacjentami oraz poznanie organizacji, dokumentacji i przepisów obowiązujących w gabinetach fizykoterapeutycznych. Program przewiduje: – zabiegi z elektroterapii (galwanizacja, jonoforeza, prądy diadynamiczne), – zabiegi z elektroterapii (elektrodiagnostyka, elektrostymulacja, prądy interferencyjne), – zabiegi z termoterapii (ciepłolecznictwo, sauna), – zabiegi z termoterapii (krioterapia), – zabiegi ze światłolecznictwa (UV, IR, bioptron, obliczanie biodozy), – zabiegi z laseroterapii, obliczanie dawek dla promieniowania laserowego, – zabiegi z wykorzystaniem pola elektromagnetycznego wielkiej częstotliwości (DKF, terapuls), – zabiegi z wykorzystaniem pola elektromagnetycznego wielkiej częstotliwości (Skanlab 25), zabiegi z magnetoterapii i magnetostymulacji, – zabiegi z wykorzystaniem ultradźwięków, – zabiegi z wykorzystaniem ultrafonoforezy, – planowanie zabiegów fizykoterapeutycznych.