czwartek, 22 lutego 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Fizjoterapii

Kierunek studiów

Fizjoterapia

Studia

I stopnia

Profil

Praktyczny i ogólnoakademicki

Specjalność

fizjoterapia

Nazwa przedmiotu

Fizjoterapia kliniczna w innych specjalnościach: geriatria
Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Przedmioty Kierunkowe

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

KWF_13_S_I_10 - Anatomia człowieka,
KTIR_13_S_I_16 - Fizjologia człowieka,
PFIZ_12_I_S_15 - Patologia ogólna,
PFIZ_12_I_S_16 - Pedagogika ogólna, andragogika

Jednostka prowadząca

Wydział Fizjoterapii

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr hab. W. Dziubek-Rogowska, prof. AWF Wrocław

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr G. Dąbrowska, docent,
dr hab. W. Dziubek-Rogowska, prof. AWF Wrocław,
dr hab. J. Kowalska, prof. AWF Wrocław,
dr I. Krysiak-Zielonka, adiunkt,
dr U. Pilch, adiunkt

Cel przedmiotu

1. Zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie oceny objawów klinicznych wybranych schorzeń charakterystycznych dla osób starszych, niezbędnych dla zaplanowania odpowiedniej fizjoterapii.

2. Zdobycie umiejętności doboru metod fizjoterapii stosownie do rozpoznania klinicznego i okresu choroby stanu funkcjonalnego pacjenta w wieku podeszłym i  starszego.

3. Zdobycie umiejętności przeprowadzenia i  nadzoru fizjoterapii w różnych etapach leczenia pacjentów geriatrycznych.

4. Zdobycie umiejętności kontrolowania wyników  i oceny przebiegu fizjoterapii  oraz prowadzenie  dokumentacji fizjoterapeutycznej.

 5. Opanowanie wiedzy i umiejętności prowadzenia działań edukacyjnych w zakresie profilaktyki gerontologicznej oraz działań prewencyjnych w zakresie opieki i rehabilitacji osób starszych hospitalizowanych, w domach opieki społecznej, w zakładach opiekuńczo-rehabilitacyjnych, w ośrodkach ambulatoryjnych i Uniwersytetach Trzeciego Wieku.

Opis przedmiotu

W ramach ćwiczeń i wykładów przedmiot obejmuje wybrane problemy wieku podeszłego w oparciu o przypadki kliniczne (schorzenia układu krążenia i naczyń, układu oddechowego, narządu ruchu, choroby metaboliczne) i pracę z pacjentem geriatrycznym, z aktywnym udziałem studentów w formie analizy przypadku, diagnostyki fizjoterapeutycznej, planowania postępowania profilaktyczno-leczniczego oraz nadzoru i kontroli fizjoterapii.

Ćwiczenia kliniczne prowadzone są w specjalistycznych placówkach (oddziały geriatryczne-szpitalne, zakłady opiekuńczo-lecznicze o profilu rehabilitacyjnym, domy pomocy społecznej i Uniwersytety III Wieku).

Zajęcia dydaktyczne z pacjentami dotyczą indywidualnej dla każdego przypadku całościowej oceny geriatrycznej obejmującej ocenę zdrowia fizycznego, psychicznego (ocena funkcji poznawczych i nastroju), sprawności funkcjonalnej i oceny potrzeb pacjenta geriatrycznego w zakresie leczenia, rehabilitacji, funkcjonalności dnia codziennego, wsparcia psychologicznego, społeczno-socjalnego oraz metod ich realizacji. Ocena geriatryczna oparta na praktycznym wykorzystaniu skal: oceniających podstawowe (Skala Katza) i złożone czynności życia codziennego (Skala Lawtona) oraz skala Barthel; oceniających stan psychiczny pacjenta: Mini-Mental State Examination, Test Rysowania Zegara, Geriatryczna Skala Oceny Depresji oraz inne skale: oceny ryzyka odleżyn Norton, oceny ryzyka upadków - Test Tinetti oraz skala oceniająca stan odżywienia pacjenta MNA.

Przedmiot przygotowuje także do oceny wydolności i sprawności fizycznej seniorów oraz programowania aktywności fizycznej i treningu zdrowotnego w profilaktyce gerontologicznej pierwotnej i wtórnej osób starszych np. w Uniwersytetach III Wieku.