piątek, 23 lutego 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Nauk o Sporcie

Kierunek studiów

Sport

Studia

II stopnia

Profil

Ogólnoakademicki

Specjalność

trener personalny

Nazwa przedmiotu

Praktyka zawodowa


Forma studiów Rok studiów Semestr Suma godzin dydaktycznych Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki
Stacjonarne 1 1 --- --- ---
1 2 0 30.0 2.0
Suma 0 30.0 2.0


Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Moduł wyboru specjalności - Trener Personalny.

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

SPORT_17_II_sd02-001 - Praktyka zawodowa

Jednostka prowadząca

Katedra Dydaktyki Sportu

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr hab. T. Stefaniak, prof. AWF Wrocław

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr hab. T. Stefaniak, prof. AWF Wrocław

Cel przedmiotu

Celem zajęć jest praktyczne wykorzystanie nabytych umiejętności i wiedzy, przekazywanej  w ramach przedmiotów, tworzących spektrum tematyczne, niezbędnych zagadnień na potrzeby przyszłej pracy trenera personalnego.  Ponadto praktyka trenerska koncentruje się na kształtowaniu postaw społecznych przejawiających się w interakcjach z osobami podejmującymi zajęcia treningowe w obszarze fitnessu - treningu personalnego

Opis przedmiotu

W ramach realizowanego przedmiotu studenci koncentrują się na hospitowaniu a następnie prowadzeniu zajęć z podopiecznymi. W ramach realizowanych hospitacji studenci analizują poszczególne obszary działań metodycznych i merytorycznych, wkomponowanych w proces treningowy na różnych etapach ontogenezy, z uwzględnieniem dymorfizmu oraz zmiennych osobniczych. Po przeprowadzeniu szczegółowych analiz hospitowanych zajęć z opiekunem praktyk, przystępują do bezpośrednich działań realizacyjnych procedurę treningową.Uwzględniają w niej przygotowanie,opracowanie i prowadzenie poszczególnych jednostek treningowych oraz jednostek wchodzących w skład określonego mikrocyklu i mezocyklu treningowego. Prowadzą stosowną dokumentację uwzględniającą analizę swoich osiągnięć, postępów i ewentualnych niedociągnięć, które poprzez proces autointelektualizacji powinny być na bieżąco korygowane i usuwane