czwartek, 18 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Nauk o Sporcie

Kierunek studiów

Sport

Studia

II stopnia

Profil

Ogólnoakademicki

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Komplementarne metody oceny stanu psychofizycznego niepełnosprawnych sportowców
Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Moduł wyboru specjalności - Sport Paraolimpijski

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Katedra Sportu Osób Niepełnosprawnych

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr E. Szczuka, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr E. Szczuka, adiunkt

Cel przedmiotu

  • 1. Zapoznanie studenta z koncepcją i metodami komplementarnej oceny kondycji psychofizycznej niepełnosprawnych sportowców.

  • 2. Uwrażliwienie studenta na skutki określonych zaburzeń funkcjonowania organizmu sportowca w obszarze psychofizycznym w wybranych dyscyplinach sportu paraolimpijskiego. Motywowanie studenta do pracy własnej w oparciu o uzyskane informacje na temat funkcjonowania jego własnego organizmu oraz zebrane w toku zajęć doświadczenia pracy z niepełnosprawnym sportowcem.

  • 3. Nauczenie studenta  zasad współpracy z zawodnikiem niepełnosprawnym oraz zespołem sportowym odpowiedzialnym za jego przygotowanie, w oparciu o uzyskaną diagnozę stanu psychofizycznego niepełnosprawnego sportowca. 

  • Opis przedmiotu

    Przedmiot jest prowadzony przez jeden semestr w formie wykładów i ćwiczeń. Zaliczenie przedmiotu ma charakter teoretyczny i praktyczny. Zaliczenie praktyczne przedmiotu wiąże się z wykonaniem, w oparciu o poznane metody diagnostyczne, samodzielnej oceny komplementarnej stanu psychofizycznego organizmu sportowca niepełnosprawnego. Zaliczenie teoretyczne przeprowadzane jest w oparciu o wyniki  pisemnych sprawdzianów, przygotowanie i obecność na zajęciach oraz egzamin końcowy.