czwartek, 18 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Nauk o Sporcie

Kierunek studiów

Sport

Studia

II stopnia

Profil

Ogólnoakademicki

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Seminarium magisterskie
Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Moduł pracy magisterskiej - seminarium magisterskie

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Katedra Komunikacji i Zarządzania

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

prof. dr hab. G. Łasiński, prof. zw.

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

prof. dr hab. G. Łasiński, prof. zw.

Cel przedmiotu

Ogólne zasady posługiwania się technikami pisania pracy naukowej.
Zagadnienia teoretyczne i praktyczne pracy naukowej.
Techniki zbierania materiału badawczego, przygotowanie piśmiennictwa i właściwego korzystania z literatury naukowej związanej
z tematem pracy.
Opanowanie umiejętności formułowania problemów badawczych, przedmiotu badań, hipotez i pytań badawczych, metod badań, interpretacja wyników własnych badań i weryfikacja wniosków wynikających z przeprowadzonych badań.

Opis przedmiotu

Przedmiot obejmuje treści dotyczące zagadnień teoretycznych i praktycznych pracy naukowej. Studenci nabywają umiejętności samodzielnego formułowania problemu badawczego i przedmiotu badań, określania celu pracy badawczej, stosowania metod zbierania materiałów (pomiar, obserwacja, sondaż itp.), analizy wyników i wyciągania wniosków z przeprowadzonych badań. Studenci zapoznają się z techniką pisania pracy naukowej i przygotowania autoreferatu.