środa, 17 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Nauk o Sporcie

Kierunek studiów

Sport

Studia

II stopnia

Profil

Ogólnoakademicki

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Seminarium magisterskie
Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Moduł pracy magisterskiej - seminarium magisterskie

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Katedra Komunikacji i Zarządzania w Sporcie

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr hab. W. Cieśliński, prof. AWF Wrocław

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr hab. W. Cieśliński, prof. AWF Wrocław

Cel przedmiotu

Ogólne zasady posługiwania się technikami pisania pracy naukowej.

Zagadnienia teoretyczne i praktyczne pracy naukowej.

Techniki zbierania materiału badawczego, przygotowanie piśmiennictwa i właściwego korzystania z

literatury naukowej związanej

z tematem pracy.

Opanowanie umiejętności formułowania problemów badawczych, przedmiotu badań, hipotez i pytań

badawczych, metod badań, interpretacja wyników własnych badań i weryfikacja wniosków wynikających z

przeprowadzonych badań.

Opis przedmiotu

Przedmiot obejmuje treści dotyczące zagadnień teoretycznych i praktycznych pracy naukowej. Studenci

nabywają umiejętności samodzielnego formułowania problemu badawczego i przedmiotu badań, określania

celu pracy badawczej, stosowania metod zbierania materiałów (pomiar, obserwacja, sondaż itp.), analizy

wyników i wyciągania wniosków z przeprowadzonych badań. Studenci zapoznają się z techniką pisania

pracy naukowej i przygotowania autoreferatu.