środa, 24 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Nauk o Sporcie

Kierunek studiów

Sport

Studia

II stopnia

Profil

Ogólnoakademicki

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Marketing w sporcie
Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j. angielski,
j.polski

Status przedmiotu

Moduł przedmiotów podstawowych i kierunkowych

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Katedra Komunikacji i Zarządzania w Sporcie

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr W. Idzikowski, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr W. Idzikowski, adiunkt

Cel przedmiotu

Pozyskanie wiedzy i niezbędnych umiejętności aplikacyjnych z zakresu nowoczesnych  koncepcji marketingowych w sporcie. Ze szczególną uwagą potraktowane zostaną nowoczesne technologie IT w marketingu sportowym.

1.  Pozyskanie wiedzy w formie podstawowych pojęć, kategorii, instrumentów, koncepcji, w zakresie marketingu, z uwzględnieniem nowych koncepcji.

2.  Nabycie podstawowych umiejętności samoanalizy studenta i rozumienia współczesnych zmian w marketingu i jego roli w życiu społeczno – gospodarczym.

3.   Pozyskanie niezbędnych umiejętności aplikacyjnych poznanych zasad i koncepcji marketingowych w samodzielnym życiu społeczno-ekonomicznym.

Opis przedmiotu

Marketing to zarządzanie korzystnymi (przynoszącymi zysk) relacjami z klientem (Amstrong G., Kotler P.), jest on niezbędny do sprawnego funkcjonowania działalności gospodarczej. 

Przedmiot Marketing w Sporcie pozwala na nabycie wiedzy dotyczącej tego jak dzięki działaniom marketingowym:

- zwiększać zainteresowanie oferowanym produktem sportowym,

- wyróżniać go spośród działań konkurencji,

- prowadzić zyskowną działalność w branży sportowej.

Organizacja zajęć oparta jest na procesie przedstawiania teorii z zakresu wskazanej tematyki oraz na jej podstawie budowaniu umiejętności praktycznej implementacji w warunkach quazi-rynkowych. Student, który przyswoił wiedzę z zakresu marketingu, będzie miał możliwość podczas ćwiczeń - w warunkach laboratoryjnych - sprawdzić możliwości implementacji wiedzy w rzeczywistość biznesową.

Dominującą forma prowadzenia zajęć są wykłady oraz ćwiczenia - warsztaty. Praca grupowa zastosowana przy rozwiązywaniu problemu z zakresu przedmiotu ma za zadanie pobudzić kreatywność studenta i zagwarantować mu rozwój kompetencji nie tylko w ujęciu indywidualnym, ale społecznym grupowym.

Powiązanie przedmiotu z innymi realizowane jest szczególnie w zakresie przedmiotów managerskich. Student powinien nabyć umiejętność odpowiedniego umiejscowienia zdobywanej wiedzy i umiejętności w strukturze własnych kompetencji. 

Organizacja wykładów z tego przedmiotu przewiduje głównie formę prelekcyjną z zachęcaniem studentów do zadawania pytań i rozpoczynania dyskusji.

Organizacja zajęć - ćwiczeń, opiera się na krótkich mini-wykładach teoretycznych, wprowadzających do danego zagadnienia i aktywnych ćwiczeniach. W których odbywać się będzie między innymi praca zespołowa nad rozwiązaniem wybranego studium przypadku, konsultowanego później na forum grupy.