środa, 17 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Nauk o Sporcie

Kierunek studiów

Sport

Studia

II stopnia

Profil

Ogólnoakademicki

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Seminarium magisterskie
Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Moduł pracy magisterskiej - seminarium magisterskie

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Katedra Dydaktyki Sportu

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr hab. T. Stefaniak, prof. AWF Wrocław

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr hab. T. Stefaniak, prof. AWF Wrocław

Cel przedmiotu

Celem tworzenia pracy magisterskiej jest nauczenie umiejętności stosowania metod badawczych i naukowego ujmowania problemu. Wymaga się by praca magisterska była sprawdzianem:

1. Opanowania nabytych wiadomości w trakcie studiów – stąd żądanie dołączania do pracy przeglądu bibliograficznego (a nie wykazy literatury).

2. Twórczości, pomysłowości, samodzielności myślenia przy opracowywaniu wyznaczonego tematu według wyznaczonego rozplanowania – dlatego praca powinna zawierać określony akcent badawczy.

3. Umiejętności wykładu (logiczne wyłożenie myśli, właściwa interpretacja wyników i umiejętność sformułowania tych myśli przy użyciu słowa pisanego. Ponadto wśród głównych celów związanych z pisaniem pracy magisterskiej uwzględnia się:

1.  Poznanie technik zbierania materiałów, sporządzania bibliografii, analizy publikacji i właściwego korzystania z literatury przedmiotu.

3. Opanowanie umiejętności formułowania problemów badawczych, metod analizy i weryfikacji wniosków

Opis przedmiotu

Przedmiot obejmuje treści dotyczące zagadnień teoretycznych i praktycznych pracy naukowej. Studenci nabywają umiejętności samodzielnego formułowania problemów badawczych, stosowania metod zbierania materiałów (pomiar, obserwacja itp.), analizy wyników
i wyciągania wniosków z przeprowadzonych badań, Student zapoznaje się z techniką pisania prac naukowych. Przygotowania autoreferatu. Umiejętnością posługiwania się określonego zasobu wiedzy specjalistycznej, sprawdzianem efektywności kształcenia.