piątek, 19 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 3

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Fizjoterapii

Kierunek studiów

Terapia zajęciowa

Studia

I stopnia

Profil

Praktyczny i ogólnoakademicki

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Terapia zajęciowa osób w starszym wieku - programy indywidualnej interwencji

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Przedmioty kierunkowe.

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

WF_17_II_008 - Adaptowana aktywność ruchowa,
WF_16_II_009 - Anatomia praktyczna,
SPORT_18_II_sd13PW11 - Diagnostyka funkcjonalna narządu ruchu,
PWOTIR_14_I_S_008 - Edukacja zdrowotna ludzi w późnej dorosłości,
PWOTIR_14_I_S_017 - Fizjologia starzenia,
FIZ_19_V_59 - Fizjoterapia w geriatrii,
WF_18_II_12s08 - Gimnastyka lecznicza osób starszych,
URR_15_II_018 - Komunikacja i interkulturowość w obsłudze klienta,
KTIR_13_II_S_69 - Podstawy opracowywania programów promocji zdrowia,
KTZ_12_I_S_03 - Proces i modele praktyki w terapii zajęciowej,
KTZ_12_I_S_02 - Terapia zajęciowa - podstawowe umiejętności,
KTZ_12_I_S_14 - Terapia zajęciowa osób niepełnosprawnych z powodu zaburzeń neurologicznych,
KTZ_12_I_S_16 - Terapia zajęciowa osób w ortopedii i traumatologii,
KTZ_12_I_S_21 - Terapia zajęciowa osób z niepełnosprawnością psycho-społeczną w psychiatrii środowiskowej,
KTZ_12_I_S_24 - Terapia zajęciowa w zapobieganiu niepełnosprawności - programy interwencji środowiskowej

Jednostka prowadząca

Wydział Fizjoterapii

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr B. Skolimowska, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr R. Bugaj, adiunkt,
dr hab. B. Ostrowska, prof. AWF Wrocław,
dr B. Skolimowska, adiunkt

Cel przedmiotu

C1 Uzyskanie wiedzy w zakresie podstaw klinicznych (etiopatogenezy, epidemiologii, symptomatologii, diagnostyki, leczenia i rokowania)w geriatrii. Wprowadzenie studenta w teoretyczne podstawy terapii zajęciowej osób w geriatrii

C2 Przygotowanie studenta do analizy dysfunkcji narządu ruchu, niepełnosprawności, chorób przewlekłych i czynników środowiskowych  w  geriatrii w kontekście podejmowania podstawowych aktywności życia codziennego

C3 Przygotowanie do pracy terapeuty zajęciowego w obszarze geriatrii

C4 Przygotowanie i przeprowadzanie procesu terapii zajęciowej w obszarze geriatrii 

C5 Wprowadzenie studenta do  zrozumienia i analizy wpływu warunków  chorobowych i  niepełnosprawności  w geriatrii na życie klientów poprzez ich prezentacje przypadków, z akcentem na historie życia człowieka i głównych ról życiowych i zadań, takich jak zatrudnienie , samoobsługa ,spędzanie wolnego czasu

C6 Zdobycie umiejętności praktycznych w zakresie badania podmiotowego i przedmiotowego klientów geriatrii  i oceny ich stanu klinicznego , funkcjonalnego i czynnościowego  w odniesieniu pełnienia ról społecznych

C7 Nabycie umiejętności wykonywania odpowiednio dobranych procedur terapeutycznych  u klientów geriatrycznych

C8 Rozwinięcie u studentów umiejętności w zakresie metod interwencyjnych, koncentrując się na wszystkich obszarach funkcjonowania (w tym adaptacji) oraz w edukację i instruowania klientów, ich rodzin / opiekunów, kolegów i innych pracowników.

C9 Uzyskanie  umiejętności właściwego korzystania z dokumentacji medycznej pacjentów  kontrolowania efektów tych działań wraz z odpowiednią dokumentacją oraz kontrolowania efektów przeprowadzanych procedur fizjoterapeutycznych i ich odpowiedniego dokumentowania.

Opis przedmiotu

Przedmiot jest oparty o podstawowe zasady terapii zajęciowej: praktyki ukierunkowanej na zajęcie i klienta, którym jest osoba starsza   i/lub jego rodzina.

·  Przedmiot obejmuje zagadnienia terapii zajęciowej w obszarze geriatrii    dostosowane do standardów obowiązujących w większości krajów europejskich z uwzględnieniem polskiej rzeczywistości. Standardy te zostały opracowane i wdrożone przez Światową Federację Terapeutów Zajęciowych (WFOT) oraz Europejską Sieć Terapii Zajęciowej w Szkolnictwie Wyższym (ENOTHE).

·  Przedmiot uwzględnia praktyczny aspekt pracy terapeuty zajęciowego z osobami starszymi  i ich rodzinami w zakresie życia codziennego (samoobsługi), produktywności , zabawy i nauki oraz spędzania wolnego czasu .

·  Podstawy teoretyczne i praktyczne procesu terapii zajęciowej w obszarze geriatrii będą wpływały na wzrost rozumienia znaczenia zajęcia i jego odniesienie do zdrowia i dobrostanu wśród studentów tego  przedmiotu.

. Niepełnosprawność dotyka osoby starszej. Klient  w geriatrii jest zmuszony do ponownego rozważenia w jaki sposób może spełniać główne role życiowe i zadania.  . Moduł ten sprawdza główną rolę i zadania  osób starszych,  z naciskiem na analizę wpływu  zaburzeń / trwałej utraty wartości i nabytych niepełnosprawności na produktywność

. Biomechaniczne, neuro-rozwojowe, poznawcze i rehabilitacyjne  czynniki będą badane metodami odpowiednimi do odbudowy życia osób w geriatrii

. Teoria, ocena i  techniki leczenia w  różnych stanach klinicznych obejmujących : ruch, percepcję i procesy  poznawcze, zaburzenia funkcji neuropsychologicznych  , deformacji narządu ruchu ,zostaną zastosowane w tym przedmiocie.Wpływ zaburzeń na aktywność, wydajność pracy i uczestnictwo jest  istotny.

. W tym kontekście szczególną uwagę należy zwrócić na zaangażowanie w produktywnych zajęciach,  lub innych sposobów przyczyniających się do  pełnienia  ról   ludzi i społeczeństwa , takie jak sprzątanie, udział w lokalnych grupach  lub różnych organizacjach , i tak dalej.

. Podczas tego modułu studenci są zachęcani do interakcji i rozumienia pracy  w  profesjonalny sposób.

. Ważnym celem tego przedmiotu  jest rozwój praktycznych umiejętności w terapii zajęciowej w rehabilitacji dla osób starszych w Polsce. 

. Uczestnicy będą rozwijać swoje umiejętności w zakresie metod interwencyjnych, koncentrując się na wszystkich obszarach funkcjonowania (w tym adaptacji) oraz w edukację i instruowania klientów, ich rodzin / opiekunów, kolegów i innych pracowników.