piątek, 19 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 3

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Fizjoterapii

Kierunek studiów

Terapia zajęciowa

Studia

I stopnia

Profil

Praktyczny i ogólnoakademicki

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Terapia zajęciowa osób w reumatologii

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Przedmioty kierunkowe.

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

KFIZ_12_II_S_01 - Aktywność adaptowana,
PKOS_12_I_S_09 - Anatomia,
KWF_13_S_I_10 - Anatomia człowieka,
SSPORT_13_II_87 - Anatomia na żywym człowieku,
PFIZ_12_I_S_07 - Anatomia prawidłowa funkcjonalna,
KWF_13_S_I_09 - Biochemia,
PFIZ_12_I_S_02 - Etyka,
KTIR_12_I_S_21 - Fizjologia człowieka,
KFIZ_12_I_S_15 - Fizjoterapia kliniczna w dysfunkcjach narządu ruchu: ortopedia,
KFIZ_12_I_S_17 - Fizjoterapia kliniczna w dysfunkcjach narządu ruchu: traumatologia,
PFIZ_12_I_S_15 - Patologia ogólna,
PFIZ_12_II_S_18 - Psychologia kliniczna i psychoterapia,
PTZ_12_I_S_09 - Socjologia

Jednostka prowadząca

Wydział Fizjoterapii

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr B. Skolimowska, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr B. Skolimowska, adiunkt

Cel przedmiotu

C1 Uzyskanie wiedzy w zakresie podstaw klinicznych (etiopatogenezy, epidemiologii, symptomatologii, diagnostyki, leczenia i rokowania) chorób reumatycznych. Wprowadzenie studenta w teoretyczne podstawy terapii zajęciowej osób dorosłych w reumatologii

C2 Przygotowanie studenta do analizy dysfunkcji narządu ruchu, niepełnosprawności, chorób przewlekłych i czynników środowiskowych  w reumatologii w kontekście podejmowania podstawowych aktywności życia codziennego

C3 Przygotowanie do pracy terapeuty zajęciowego w obszarze reumatologii

C4 Przygotowanie i przeprowadzanie procesu terapii zajęciowej w obszarze reumatologii

C5 Wprowadzenie studenta do  zrozumienia i analizy wpływu warunków  chorobowych i  niepełnosprawności  w reumatologii na życie klientów poprzez ich prezentacje przypadków, z akcentem na historie życia człowieka i głównych ról życiowych i zadań, takich jak zatrudnienie , samoobsługa ,spędzanie wolnego czasu

C6 Zdobycie umiejętności praktycznych w zakresie badania podmiotowego i przedmiotowego klientów ze schorzeniami reumatologicznymi i oceny ich stanu klinicznego , funkcjonalnego i czynnościowego  w odniesieniu pełnienia ról społecznych

C7 Nabycie umiejętności wykonywania odpowiednio dobranych procedur terapeutycznych  u klientów z chorobami reumatycznymi

C8 Rozwinięcie u studentów umiejętności w zakresie metod interwencyjnych, koncentrując się na wszystkich obszarach funkcjonowania (w tym adaptacji) oraz w edukację i instruowania klientów, ich rodzin / opiekunów, kolegów i innych pracowników.

C9 Uzyskanie  umiejętności właściwego korzystania z dokumentacji medycznej pacjentów  kontrolowania efektów tych działań wraz z odpowiednią dokumentacją oraz kontrolowania efektów przeprowadzanych procedur fizjoterapeutycznych i ich odpowiedniego dokumentowania.
Opis przedmiotu

Przedmiot jest oparty o podstawowe zasady terapii zajęciowej: praktyki ukierunkowanej na zajęcie i klienta, którym jest osoba dorosła z  w schorzeniach reumatologicznych  i/lub jego rodzina.

·  Przedmiot obejmuje zagadnienia terapii zajęciowej w obszarze reumatologii  dostosowane do standardów obowiązujących w większości krajów europejskich z uwzględnieniem polskiej rzeczywistości. Standardy te zostały opracowane i wdrożone przez Światową Federację Terapeutów Zajęciowych (WFOT) oraz Europejską Sieć Terapii Zajęciowej w Szkolnictwie Wyższym (ENOTHE).

·  Przedmiot uwzględnia praktyczny aspekt pracy terapeuty zajęciowego z osobami dorosłymi z dysfunkcją narządu ruchu  i ich rodzinami w zakresie życia codziennego (samoobsługi), pracy zawodowej , zabawy i nauki oraz spędzania wolnego czasu .

·  Podstawy teoretyczne i praktyczne procesu terapii zajęciowej w obszarze reumatologii będą wpływały na wzrost rozumienia znaczenia zajęcia i jego odniesienie do zdrowia i dobrostanu wśród studentów tego  przedmiotu.

. Niepełnosprawność dotyka osoby  z dysfunkcją  narządu ruchu. Klient  w reumatologii  jest zmuszony do ponownego rozważenia w jaki sposób może spełniać główne role życiowe i zadania. Moduł ten zawiera informacje o zawodowych problemach, które mogą wystąpić z powodu niepełnosprawności  . Moduł ten sprawdza główną rolę i zadania  osób dorosłych,  z naciskiem na analizę wpływu  zaburzeń / trwałej utraty wartości i nabytych niepełnosprawności na zawodową  wydajność.

. Biomechaniczne, neuro-rozwojowe, poznawcze i rehabilitacyjne  czynniki będą badane metodami odpowiednimi do odbudowy życia osób z nipelnosprawnością.

. Teoria, ocena i  techniki leczenia w  różnych stanach klinicznych obejmujących : ruch, percepcję i procesy  poznawcze, zaburzenia funkcji neuropsychologicznych  , deformacji narządu ruchu ,zostaną zastosowane w tym przedmiocie.Wpływ zaburzeń na aktywność, wydajność pracy i uczestnictwo jest  istotny.

. W tym kontekście szczególną uwagę należy zwrócić na zaangażowanie w produktywnych zajęciach, takich jak praca zarobkowa lub innych sposobów przyczyniających się do  pełnienia  ról   ludzi i społeczeństwa , takie jak sprzątanie, udział w lokalnych grupach  lub różnych organizacjach , i tak dalej.

. Podczas tego modułu studeńci są zachęcani do interakcji i rozumienia pracy  w  profesjonalny sposób.

. Ważnym celem tego przedmiotu  jest rozwój praktycznych umiejętności w terapii zajęciowej w rehabilitacji dla dorosłych w Polsce. 

. Uczestnicy będą rozwijać swoje umiejętności w zakresie metod interwencyjnych, koncentrując się na wszystkich obszarach funkcjonowania (w tym adaptacji) oraz w edukację i instruowania klientów, ich rodzin / opiekunów, kolegów i innych pracowników.