czwartek, 29 lutego 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Fizjoterapii

Kierunek studiów

Terapia zajęciowa

Studia

I stopnia

Profil

Praktyczny i ogólnoakademicki

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Ochrona zdrowia i system opieki sołecznej
Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Przedmioty ogólne

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Wydział Fizjoterapii

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

prof. dr hab. F. Fink-Lwow, prof. zw.

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

mgr J. Dadacz, asystent,
prof. dr hab. F. Fink-Lwow, prof. zw.

Cel przedmiotu

1.Przygotowanie studenta do swobodnego korzystania z danych epidemiologicznych oraz interpretacji danych demograficznych, w celu  prawidłowego diagnozowania potrzeb zdrowotnych określonej populacji i działań w zakresie edukacji zdrowotnej

2. Poznanie wzorcowych lokalnych i globalnych programów promocji zdrowia jako priorytetu nowoczesnej polityki zdrowotnej Państwa.

3.Zdobycie  umiejętności konstruowania i koordynowania programów edukacyjno– profilaktycznych  I, II, III stopnia i promocji zdrowia w zakresie  chorób cywilizacyjnych i zakaźnych z wykorzystaniem wiedzy z zakresu  epidemiologii behawioralnej oraz zagrożeń środowiskowych.

4. Zdobycie umiejętności identyfikacji zagrożeń i problemów zdrowotnych osób z niepełnosprawnością, osób wykluczonych społecznie  i ich rodzin  jako diagnozy środowiskowej niezbędnej do  realizacji wybranych celów operacyjnych aktualnie realizowanego Narodowego Programu Zdrowia oraz tworzenia grup wsparcia w oparciu o instytucje promujące zdrowie.  

5. Poznanie istoty instytucji promujących zdrowie i zdobycie kompetencji umożliwiających pracę  na rzecz osób z dysfunkcjami oraz wykluczonymi społecznie.

Opis przedmiotu

Poznanie roli i miejsca terapeuty zajęciowego w nowocześnie realizowanym systemie ochrony zdrowia oraz opieki społecznej. Efekty zdrowotne „I i II rewolucji zdrowotnej”. Model definiowania zdrowia w ujęciu historycznym. Systemowe definiowanie zdrowia jednostki i populacji. Determinanty zdrowia. Negatywne i pozytywne mierniki zdrowia. Podstawowe terminy i pojęcia epidemiologii. Modele badań epidemiologicznych. Główne zagrożenia zdrowia na tle materii przyczyn choroby. Piramida wieku a prognozowanie problemów zdrowotnych populacji. Niepełnosprawność i wykluczenie społeczne w ujęciu epidemiologicznym oraz demograficznym. Koncepcja zdrowia „productive life”. Struktura zgonów i zachorowalności w Polsce, UE i na Świecie. Czynniki ryzyka chorób przewlekłych. Interakcje czynników ryzyka. Łańcuch epidemiczny. Triada epidemiczna. Epidemiologia nowotworów w Polsce, Unii Europejskiej i na Świecie. Profilaktyka I, II i III stopnia chorób przewleklych. Pandemie XXI wieku. Epidemiologia AIDS w Polsce i na Świecie. Profilaktyka przed- i poekspozycyjna. Środowiskowe zagrożenia zdrowia. Klimat akustyczny a zdrowie. Kompleksowa ocena ekspozycji na hałas w miejscu bytowania. Przesiewowe badania słuchu. Algorytmy programów edukacyjno-profilaktycznych i promocji zdrowia. Istota programów lokalnych i globalnych. Wzorcowe modele programów promocji zdrowia oraz programów diagnostyczno-interwencyjnych. Program Północno-Karelski. Badania we Framingham. Ewolucja Narodowego Programu Zdrowia w Polsce na tle wybranych dokumentów WHO. Rola profilaktyki chorób i promocji zdrowia w kształtowaniu zdrowia populacji. Idea instytucji promujących zdrowie. Instytucje szkolno-wychowawcze i służby zdrowia promujące zdrowie. Projekty środowiskowe promujące zdrowie (Zdrowe Miasta, Gmina Promująca Zdrowie). Zagrożenia zdrowotne w warunkach bezdomności i wykluczenia. Metody przerywania łańcucha epidemicznego. Kalendarz szczepień. Opieka nad nosicielami HIV/AIDS w Polsce. Metody profilaktyki HIV/AIDS dla uzależnionych od środków psychoaktywnych. Choroby terminalne. Opieka nad chorymi terminalnie w Polsce. Hospicja. Opieka nad seniorem. Promocja zdrowia dla osób w podeszłym wieku na tle specyfiki zagrożeń zdrowotnych. Identyfikacja problemu zdrowotnego jako diagnoza wstępna programu promocji zdrowia dla osób zagrożonych wykluczeniem (bezrobotnych, bezdomnych, osadzonych, uzależnionych lub z niepełnosprawnością) – projekt realizowany grupowo. Rola badań skryningowych i masowych badań przeglądowych w profilaktyce chorób zakaźnych i przewlekłych. Workshop. Rola instytucji społecznych i pozarządowych oraz samorządów terytorialnych w ograniczeniu wykluczenia i poprawy funkcjonowania w środowisku oraz integracji społecznej (Domy Opieki Społecznej, Schroniska, Domy Dziennego Pobytu). Workshop.