czwartek, 18 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 3

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Fizjoterapii

Kierunek studiów

Kosmetologia

Studia

II stopnia

Profil

Praktyczny i ogólnoakademicki

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Metodologia badań naukowych

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Moduł pracy magisterskiej

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Wydział Fizjoterapii

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr hab. T. Michaluk, profesor Uczelni

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr hab. T. Michaluk, profesor Uczelni

Cel przedmiotu

Nabycie wiedzy w zakresie naukowej metody badawczej, umiejętności właściwego formułowania problemu badawczego, doboru i weryfikacji źródeł podczas pracy naukowej.

Poznanie rudymentarnych standardów, formalnych i metodologicznych, stawianych pracom naukowym, w odniesieniu do pracy własnej studentów, w szczególności pracy magisterskiej w obszarze nauk empirycznych.

Opis przedmiotu

Podczas zajęć zostanie przedstawiona współczesna i historyczna refleksji nad szeroko rozumianymi kryteriami naukowości wiedzy. W trakcie wykładów omówiona zostanie współcześnie prowadzona, w kręgach naukowych, dyskusja nad pytaniem: czym jest nauka i w jaki sposobów metoda badań wyznacza kryterium naukowości?

Wstępne rozważania epistemologiczne mające na celu ujęcie najważniejszych kryteriów wyróżniających typ wiedzy określany jako naukowy w aspekcie historycznym. Rozwój refleksji nad nauką od czasu relatywizmu Sofistów (Protagoras) do współczesnych badań opisujących i wyznaczających standardy naukowości wiedzy (Quine, Feyerabend, Kuhn, Chalmers). Uzasadnienie konieczności prowadzenia tego typu badań.

Omówienie kształtowanie się nowoczesnego paradygmatu naukowości na przykładzie przemian w nauce na przełomie XVI i XVII w. – empiryzm Galileusza, metodologiczna próba Kartezjusza znalezienie uniwersalnej, racjonalnej metody naukowej. Krytyka racjonalizmu, krytyka związku koniecznego i indukcji w naukach empirycznych dokonana przez D. Hume`a; klasyfikacja sądów wg. I. Kanta – sądy analityczne, syntetyczne – wiedza a priori, a posteriori. Wiek XX: Koło Wiedeńskie (Gödel, Carnap, Menger, Schlick), empiryzm logiczny. Czy tzw. „metafizyka” jest nauką? Racjonalizm vs empiryzm.

Rola i znaczenie metody w poznaniu naukowym. Logika jako metoda współczesnych badań naukowych, indukcja jako podstawowa metoda nauk empirycznych, niezawodność dedukcji, metoda hipotetyczno-dedukcyjna (K. Popper). Zasada weryfikowalności jako metoda określania znaczenia lub/i sensowności zdań. Zdania obserwacyjne (okazjonalne). Problem przekładalność zdań teoretycznych na zdania obserwacyjne – czy wiedza o świecie zewnętrznym może w sposób ścisły wywodzić się ze świadectw zmysłowych (Quine)? Język nauki.

Etos naukowca – problemy etyczno-moralne zawodu naukowca. Społeczna rola nauki. Nauka jako „produkt” odpowiadający zapotrzebowaniu rynku czy jako „czysta wiedza”? – praktyczny i aksjologiczny wymiar nauki (Amsterdamski, Feyerabend).