czwartek, 18 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 3

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Fizjoterapii

Kierunek studiów

Kosmetologia

Studia

I stopnia

Profil

Praktyczny

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Biologia i genetyka

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Przedmioty podstawowe

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Wydział Fizjoterapii

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr M. Socha, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr hab. A. Kędziora, adiunkt,
dr M. Socha, adiunkt

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest przekazanie wiedzy w zakresie funkcjonowania żywych organizmów na poszczególnych poziomach ich organizacji; rozumienia zależności między organizmami a środowiskiem z uwzględnieniem układu pasożyt-żywiciel; rozumienia mechanizmów dziedziczenia i zmienności organizmów. 

Opis przedmiotu

Cel będzie realizowany w oparciu o następujące treści kształcenia:

Właściwości i pojęcie życia; poziomy strukturalne budowy organizmu i podstawy jego funkcjonowania; komórki prokariotyczne i eukariotyczne, budowa, funkcje komórki roślinnej i zwierzęcej; błony biologiczne, organella komórkowe, transport przez błony, sygnalizacja komórkowa, homeostaza wewnątrzustrojowa, receptory, hormony podwzgórza i przysadki mózgowej.

Wzrost, starzenie i śmierć komórek (cykl komórkowy, mitoza, mejoza, apoptoza i nekroza, regulacja cyklu komórkowego).

Skład ciała człowieka. Czynniki różnicujące skład ciała. Metody oznaczania i zaburzenia składu ciała.

Budowa kwasów nukleinowych, replikacja DNA, organizacja chromatyny jądrowej, budowa chromosomów, pojęcie genu, kod genetyczny, ekspresja genetyczna. Prawa Mendla, chromosomowa teoria dziedziczności, dziedziczenie autosomalne. Allele wielokrotne. Dziedziczenie grup krwi. Genetyczna determinacja płci i dziedziczenie cech sprzężonych. Przykłady chorób jednogenowych u człowieka. Zmienność organizmów (zmienność fenotypowa, rekombinacje, mutacje). Aberracje chromosomowe u człowieka. Podstawy genetyki nowotworów. Kancerogeneza.

Podstawowe zagadnienia z biologii rozwoju.

Komórki macierzyste, ich rola w organizmie, zastosowanie w terapii, medycynie regeneracyjnej i kosmetologii.

Podstawy parazytologii (definicje i rodzaje pasożytnictwa, układ pasożyt-żywiciel). Pasożyty skóry i przewodu pokarmowego u człowieka. Omówienie cykli rozwojowych wybranych gatunków pasożytów.