piątek, 19 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Fizjoterapii

Kierunek studiów

Kosmetologia

Studia

I stopnia

Profil

Praktyczny

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Kwalifikowana pierwsza pomoc medyczna
Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j. angielski,
j.polski

Status przedmiotu

Przedmioty podstawowe

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Wydział Fizjoterapii

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

prof. dr hab. K. Rożek-Piechura, prof. zw.

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

-----

Cel przedmiotu

Celem jest odbyciu elementarnego kursu Pierwszej Pomocy Przedmedycznej. Osobom początkującym, jak i już przeszkolonym przedstawienie,  przypomnienie i utrwalenie wiadomości z zakres udzielania pierwszej pomocy.

Odbycie przedmiotu w formie kursu jest zgodne z uchwałą Senatu 32/2015 z dnia 25.06.2015r.

Opis przedmiotu

Przedmiot realizowany jest w formie kursu  przez Polski Czerwony Krzyż, dla którego upowszechnienie nauczania pierwszej pomocy to jedno z podstawowych zadań, wynikające z ustaleń konwencji genewskiej, Międzynarodowej Federacji Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca.

Kurs spełnia wymagania zawarte w art. 209 Kodeksu Pracy. Certyfikat potwierdza zawartość merytoryczną kursu, zrealizowanie materiału dydaktycznego wykorzystywanego podczas szkolenia, oraz spełnienie wymagań stawianych uczestnikom.

Kurs ten traktowany jest jako wstęp do nauczania pierwszej pomocy. Dedykowany jest osobom początkującym, jak i już przeszkolonym jako forma przypomnienia i utrwalenia wiadomości z zakres udzielania pierwszej pomocy.

Kurs prowadzony jest metodą seminaryjną- wykład oraz ćwiczenia praktyczne z wykorzystaniem fantomów i Automatycznego Defibrylatora Zewnętrznego. Podczas szkolenia będzie dostępna odpowiednia ilość fantomów dla uczenia umiejętności praktycznych.

Każdy uczestnik oprócz certyfikatu otrzymuje materiały szkoleniowe, tj. skrót Podręcznika Pierwszej Pomocy Polskiego Czerwonego Krzyża. 

Instruktorzy zostali przeszkoleni zgodnie z zasadami Europejskiego Centrum Referencyjnego Pierwszej Pomocy, oraz posiadają wieloletnie doświadczenie zawodowe- medyczne i dydaktyczne.

Zakres kursu:

- podstawowe zasady i etapy udzielania pierwszej pomocy

- ocena stanu poszkodowanego

- resuscytacja krążeniowo-oddechowa

-  postępowanie w stanach zagrożenia zdrowia i życia- padaczka, omdlenie, 

   zadławienie

- omówienie postępowania przy ranach, krwotokach i urazach

 - ćwiczenie chwytów ułatwiających udzielanie pierwszej pomocy: 

   odwracanie z brzucha na plecy, pozycja boczna, pozycja przeciwwstrząsowa

- zawartość osobistej i zakładowej apteczki pierwszej pomocy