czwartek, 18 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Fizjoterapii

Kierunek studiów

Kosmetologia

Studia

II stopnia

Profil

Praktyczny i ogólnoakademicki

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Język obcy B2+ - do wyboru
Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j. angielski,
j. niemiecki

Status przedmiotu

Przedmioty podstawowe

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Wydział Fizjoterapii

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

mgr E. Książek-Kempa, wykładowca

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

mgr M. Erbert, lektor,
mgr M. Grygier, lektor,
mgr M. Kordas, lektor,
mgr E. Książek-Kempa, wykładowca,
mgr K. Leja, lektor,
mgr A. Mogilnicka, adiunkt,
mgr A. Sikorska, lektor,
mgr A. Strużyk, lektor,
mgr B. Wilczopolski, lektor,
mgr M. Zajączkowska, lektor

Cel przedmiotu

1. Rozwijanie umiejętności swobodnego wypowiadania się, pisania, czytania i rozumienia ze słuchu.

2. Wzbogacenie zasobu słownictwa o tematykę interdyscyplinarną, potrzebną w kształceniu studentów kierunku AWF.

3. Rozszerzenie tematyki o kulturę i zwyczaje kraju nauczanego języka.

4. Wykorzystywanie nowoczesnych technologii w nauce języka obcego

Opis przedmiotu

W ramach przedmiotu, student pozna struktury gramatyczne oraz słownictwo, pozwalające na podejmowanie działań komunikacyjnych, zarówno w sytuacjach życia codziennego, jak i w środowisku akademickim, czy zawodowym. Zdobędzie umiejętność rozumienia tekstów specjalistycznych a także formułowania pisemnych i ustnych wypowiedzi o tematyce ogólnej i interdyscyplinarnej.