czwartek, 18 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Fizjoterapii

Kierunek studiów

Kosmetologia

Studia

II stopnia

Profil

Praktyczny i ogólnoakademicki

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Metodologia badań naukowych
Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Moduł pracy magisterskiej

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Wydział Fizjoterapii

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr hab. T. Michaluk, profesor Uczelni

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr hab. T. Michaluk, profesor Uczelni,
dr hab. K. Pezdek, profesor Uczelni

Cel przedmiotu

Nabycie wiedzy w zakresie naukowej metody badawczej, umiejętności właściwego formułowania problemu badawczego, doboru i weryfikacji źródeł podczas pracy naukowej.

Poznanie rudymentarnych standardów, formalnych i metodologicznych, stawianych pracom naukowym, w odniesieniu do pracy własnej studentów, w szczególności pracy magisterskiej w obszarze nauk empirycznych.

Opis przedmiotu

Podczas zajęć zostanie przedstawiona współczesna i historyczna refleksji nad szeroko rozumianymi kryteriami naukowości wiedzy. W trakcie wykładów omówiona zostanie współcześnie prowadzona, w kręgach naukowych, dyskusja nad pytaniem: czym jest nauka i w jaki sposobów metoda badań wyznacza kryterium naukowości?

Wstępne rozważania epistemologiczne mające na celu ujęcie najważniejszych kryteriów wyróżniających typ wiedzy określany jako naukowy w aspekcie historycznym. Rozwój refleksji nad nauką od czasu relatywizmu Sofistów (Protagoras) do współczesnych badań opisujących i wyznaczających standardy naukowości wiedzy (Quine, Feyerabend, Kuhn, Chalmers). Uzasadnienie konieczności prowadzenia tego typu badań.

Omówienie kształtowanie się nowoczesnego paradygmatu naukowości na przykładzie przemian w nauce na przełomie XVI i XVII w. – empiryzm Galileusza, metodologiczna próba Kartezjusza znalezienie uniwersalnej, racjonalnej metody naukowej. Krytyka racjonalizmu, krytyka związku koniecznego i indukcji w naukach empirycznych dokonana przez D. Hume`a; klasyfikacja sądów wg. I. Kanta – sądy analityczne, syntetyczne – wiedza a priori, a posteriori. Wiek XX: Koło Wiedeńskie (Gödel, Carnap, Menger, Schlick), empiryzm logiczny. Czy tzw. „metafizyka” jest nauką? Racjonalizm vs empiryzm.

Rola i znaczenie metody w poznaniu naukowym. Logika jako metoda współczesnych badań naukowych, indukcja jako podstawowa metoda nauk empirycznych, niezawodność dedukcji, metoda hipotetyczno-dedukcyjna (K. Popper). Zasada weryfikowalności jako metoda określania znaczenia lub/i sensowności zdań. Zdania obserwacyjne (okazjonalne). Problem przekładalność zdań teoretycznych na zdania obserwacyjne – czy wiedza o świecie zewnętrznym może w sposób ścisły wywodzić się ze świadectw zmysłowych (Quine)? Język nauki.

Etos naukowca – problemy etyczno-moralne zawodu naukowca. Społeczna rola nauki. Nauka jako „produkt” odpowiadający zapotrzebowaniu rynku czy jako „czysta wiedza”? – praktyczny i aksjologiczny wymiar nauki (Amsterdamski, Feyerabend).