piątek, 19 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego

Kierunek studiów

Turystyka i Rekreacja

Studia

I stopnia

Profil

Praktyczny

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Warsztaty praktyczne na obiektach zewnętrznych - Koszykówka


Forma studiów Rok studiów Semestr Suma godzin dydaktycznych Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki
Stacjonarne 1 1 --- --- ---
1 2 --- --- ---
2 3 --- --- ---
2 4 --- --- ---
3 5 --- --- ---
3 6 0 30.0 2.0
Suma 0 30.0 2.0


Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Moduł praktyk - Warsztaty - Projekt

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Katedra Zespołowych Gier Sportowych

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr M. Popowczak, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr M. Popowczak, adiunkt,
mgr J. Pytkowski, wykładowca

Cel przedmiotu

Student uzyskuje kompetencje do prowadzenia zajęć ruchowych w zakresie koszykówki. Przedmiot jest częścią integralną przedmiotu "Specjalizacja instruktorska: dyscyplina Koszykówka". Student po ukończeniu przedmiotu potrafi zaplanować i praktycznie poprowadzić zajęcia ruchowe z koszykówki dla dzieci i młodzieży każdego etapu szkolenia sportowego. Ponadto potrafi monitorować i analizować wyniki dotyczące uzdolnień i dyspozycji osobniczych (umysłowych i ruchowych) u dzieci i młodzieży. Potrafi zaplanować i zrealizować wydarzenie sportowe oraz zorganizować udział w nim grupy sportowej.

Opis przedmiotu

Po ukończeniu przedmiotu "warsztaty praktyczne na obiektach zewnętrznych" i "specjalizacji instruktorskiej: dyscyplina koszykówka" student uzyskując kwalifikacje Instruktora Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu w koszykówce posiada umiejętności, wiedzę i kompetencje społeczne tożsame z poziomem 5 Polskiej Ramy Kwalifikacji z obszaru sportu powszechnego dotyczącego koszykówki - Ustawa z 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz.U. 2016 poz. 64).

Student uzyskuje następujące efekty:

  • planuje i ocenia postępy szkolenia początkowego w koszykówce,
  • planuje proces szkoleniowy, monitoruje i ocenia postępy szkolenia początkowego,
  • realizuje i monitoruje szkolenie sportowe w ujęciu indywidualnym, grupowym oraz zespołowym zgodnie z otrzymanym programem szkolenia,
  • kieruje grupą i procesami wychowawczymi oraz współdziała z otoczeniem grupy szkoleniowej.

Przedmiot "warsztaty praktyczne na obiektach zewnętrznych -koszykówka" są integralną częścią programu przedmiotu "specjalizacja instruktorska: dyscyplina koszykówka".