piątek, 19 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego

Kierunek studiów

Turystyka i Rekreacja

Studia

I stopnia

Profil

Praktyczny

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Specjalizacja instruktorska: dyscyplina Unihokej


Forma studiów Rok studiów Semestr Suma godzin dydaktycznych Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki
Stacjonarne 1 1 --- --- ---
1 2 --- --- ---
2 3 --- --- ---
2 4 10.0 20.0 2.0
3 5 10.0 35.0 3.0
3 6 10.0 35.0 3.0
Suma 30.0 90.0 8.0


Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j. angielski,
j.polski

Status przedmiotu

Specjalizacja Instruktorska - Projekt

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Katedra Zespołowych Gier Sportowych

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr K. Kałużny, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr K. Kałużny, adiunkt,
dr S. Wawrzyniak, asystent

Cel przedmiotu

Przygotowanie studenta do realizacji zadań szkoleniowo-wychowawczych w pracy z dziećmi i młodzieżą uprawiającą grę w unihokeja w środowisku szkolnym i pozaszkolnym (klubowym). Przygotowanie studentów do organizacji i prowadzenia współzawodnictwa dzieci i młodzieży.

Sfery kształcenia kandydata dotyczą jego: wiedzy, umiejętności, postaw (kompetencje społeczne). Szczególnie: wiedzy o specyfice sportu dzieci i młodzieży; wiedzy o edukacji sportowca nieuzdolnionego i uzdolnionego w kierunku unihokeja; wiedzy o grze (specyfice gry w unihokeja), działaniach występujących podczas gry; wiedzy o strukturach organizacyjnych uczniowskich klubów sportowych, klubów sportowych; wiedzy i umiejętności metodycznej, nauczania gry i jej elementów; wiedzy i umiejętności o kierowaniu sportowcami na etapie wstępnym i podstawowym; wiedzy o doborze i selekcji sportowców do gry w unihokeja; wiedzy o systemach i stylach gry oraz zasadach taktycznego zachowania się podczas gry; wiedzy i umiejętności obserwacji gry oraz graczy; wiedzy o kontroli i umiejętności oceny sportowca; wiedzy i umiejętności planowania pracy szkoleniowej, konstruowania zadań treningowych; wiedzy i umiejętności rozpoznawania uzdolnień i dyspozycji osobniczych (umysłowych i ruchowych)istotnych w osiąganiu mistrzostwa w grach sportowych, w wieloletnim procesie kształtowania gracza; postawy kultury osobistej nauczyciela; postawy preferującej etyczne i wychowawcze walory uczestnictwa w sporcie zgodnie ideą fair play; postawy twórczego współdziałania ze środowiskiem szkolno-wychowawczym; postawy samodoskonalenia i czynnego uczestnictwa w kulturze fizycznej.

Opis przedmiotu

System szkolenia dzieci i młodzieży w Polsce; wiedza o grze, graczu i graczach; zdolności i umiejętności gracza; dobór i selekcja sportowców do gry w unihokeja; edukacja sportowca nieuzdolnionego i uzdolnionego w kierunku unihokeja; teoria i metodyka nauczania i doskonalenia gry i jej elementów; kierowanie zespołem dzieci i młodzieży podczas gry - cele i zadania.

Po ukończeniu specjalizacji instruktorskiej student będzie posiadał wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne tożsame z poziomem 5 Polskiej Ramy Kwalifikacji z obszaru sportu powszechnego dotyczącego piłki nożnej - Ustawa z 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. 2016 poz. 64)