piątek, 19 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego

Kierunek studiów

Turystyka i Rekreacja

Studia

I stopnia

Profil

Praktyczny

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Specjalizacja instruktorska: dyscyplina Piłka nożna


Forma studiów Rok studiów Semestr Suma godzin dydaktycznych Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki
Stacjonarne 1 1 --- --- ---
1 2 --- --- ---
2 3 --- --- ---
2 4 10.0 20.0 2.0
3 5 10.0 35.0 3.0
3 6 10.0 35.0 3.0
Suma 30.0 90.0 8.0


Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j. rosyjski,
j.polski

Status przedmiotu

Specjalizacja Instruktorska - Projekt

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Katedra Zespołowych Gier Sportowych

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr J. Nosal, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr hab. P. Chmura, prof. AWF Wrocław,
dr J. Nosal, adiunkt

Cel przedmiotu

Przygotowanie studenta do realizacji zadań szkoleniowo-wychowawczych w pracy z dziećmi i młodzieżą uprawiającą grę w piłkę nożną w środowisku szkolnym i pozaszkolnym (klubowym). Przygotowanie studentów do organizacji i prowadzenia współzawodnictwa dzieci  i młodzieży, oraz amatorskich grup seniorskich w klasie rozgrywek „A”, „B” i „C”

Sfery kształcenia kandydata dotyczą jego:- wiedzy,- umiejętności,- postawy (kompetencji społecznych). Szczególnie:

- wiedzy o specyfice sportu dzieci i młodzieży,

- wiedzy o edukacji sportowca nieuzdolnionego i uzdolnionego w kierunku piłki nożnej,

- wiedzy o grze /specyfice gry w piłkę nożną/, działaniach występujących podczas gry

- wiedzy o strukturach organizacyjnych uczniowskich klubów sportowych,  klubów sportowych amatorskich i profesjonalnych, ośrodków szkolenia piłkarskiego,

- wiedzy i umiejętności związanych z organizacją turniejów piłkarskich i zawodów,

- wiedzy i umiejętności metodycznej, nauczania gry i jej elementów,

- wiedzy i umiejętności o kierowaniu sportowcami  na etapie wstępnym i podstawowym,

- wiedzy o doborze i selekcji sportowców do gry w piłkę nożną,

- wiedzy o systemach i stylach gry oraz zasadach taktycznego zachowania się podczas gry,

- wiedzy i umiejętności obserwacji gry, oraz graczy,

- wiedzy o kontroli i umiejętności oceny sportowca,

- wiedzy i umiejętności planowania pracy szkoleniowej, konstruowania zadań trening,,

- wiedzy i umiejętności rozpoznawania uzdolnień i dyspozycji osobniczych (umysłowych i ruchowych) istotnych w  osiąganiu mistrzostwa w grach sportowych, w wieloletnim procesie kształcenia gracza.

- postawy kultury osobistej nauczyciela piłki nożnej,

- postawy preferującej etyczne i wychowawcze walory uczestnictwa w sporcie zgodnie z ideą fair play

- postawy twórczego współdziałania ze środowiskiem szkolno-wychowawczym,

- postawy samodoskonalenia i czynnego uczestnictwa w kulturze fizycznej.

Opis przedmiotu

System szkolenia dzieci i młodzieży w Polsce. Wiedza o grze, graczu i graczach. Zdolności i umiejętności gracza. Dobór i selekcja sportowców do gry w piłkę. Edukacja sportowca nieuzdolnionego i uzdolnionego w kierunku piłki nożnej. Teoria i metodyka nauczania i doskonalenia gry i jej elementów; Planowanie, dokumentacja i organizacja edukacji ucznia - sportowca, Kierowanie zespołem dzieci i młodzieży podczas gry – cele i zadania, organizacja gry.

Po ukończeniu specjalizacji instruktorskiej student będzie posiadał wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne tożsame z poziomem 5 Polskiej Ramy Kwalifikacji z obszaru sportu powszechnego dotyczącego piłki nożnej - Ustawa z 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. 2016 poz. 64)