piątek, 19 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego

Kierunek studiów

Turystyka i Rekreacja

Studia

I stopnia

Profil

Praktyczny

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Specjalizacja instruktorska: dyscyplina Żeglarstwo jachtowe


Forma studiów Rok studiów Semestr Suma godzin dydaktycznych Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki
Stacjonarne 1 1 --- --- ---
1 2 --- --- ---
2 3 --- --- ---
2 4 10.0 20.0 2.0
3 5 10.0 35.0 3.0
3 6 10.0 35.0 3.0
Suma 30.0 90.0 8.0


Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Specjalizacja Instruktorska - Projekt

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

WF_17_I_043 - Wychowanie fizyczne w środowisku naturalnym latem

Jednostka prowadząca

Katedra Pływania

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr R. Błacha, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr R. Błacha, adiunkt,
dr L. Kosińska, adiunkt,
mgr P. Piwowarczyk, asystent

Cel przedmiotu

jest przygotowanie studentów do pełnienia funkcji kadry szkoleniowej w nauczaniu manewrowania jachtem żaglowym w sporcie powszechnym 


Opis przedmiotu

Zajęcia specjalizacji instruktorskiej z żeglarstwa jachtowego są realizowane w trzech semestrach według następującego schematu:

Semestr 4 (letni) 2 roku studiów stacjonarnych: zajęcia praktyczne i teoretyczne zawierające treści programu na stopień żeglarza jachtowego, zakończone egzaminem na patent (student ponosi koszty egzaminu  oraz wydania patentu żeglarza jachtowego). Miejsce realizacji zajęć: Przystań Żeglarska  w Olejnicy (miesiąc: maj). Student ponosi opłaty za nocleg w Olejnicy, a dojazd i wyżywienie w własnym zakresie (program szkolenia oparty jest na "System szkolenia Polskiego Związku Żeglarskiego na państwowe patenty żeglarskie - patent żeglarza jachtowego).

Semestr 5 (zimowy) 3 roku studiów stacjonarnych: zajęcia praktyczne i teoretyczne zawierające treści programu na stopień sternika motorowodnego, zakończone egzaminem na patent (student ponosi koszty egzaminu  oraz wydania patentu sternika motorowodnego). Miejsce realizacji zajęć: Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu - część teoretyczna oraz rzeka Odra na terenie Wrocławia - część praktyczna (program szkolenia na patent sternika motorowodnego).

Semestr 6 (letni) 3 roku studiów stacjonarnych: zajęcia praktyczne i teoretyczne zawierające treści programu na Instruktora Żeglarstwa Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu (program szkolenia oparty jest na "System kształcenia kadry szkoleniowej Polskiego Związku Żeglarskiego w żeglarstwie powszechnym - stopień nauczyciela żeglarstwa).  Miejsce realizacji zajęć: Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu (część teoretyczna) oraz Przystań Żeglarska w Olejnicy (część praktyczna). Student ponosi opłaty za nocleg w Olejnicy, a dojazd i wyżywienie w własnym zakresie.  Istnieje możliwość  uzyskania uprawnień Nauczyciela Żeglarstwa Polskiego Związku Żeglarskiego (student ponosi koszty uzyskania uprawnień PZŻ).

Po ukończeniu specjalizacji student jest gotowa do samodzielnego nauczania techniki żeglowania i manewrowania jachtem. Przygotowuje, organizuje, prowadzi i monitoruje zajęcia, zgodnie z zasadami teorii i metodyki żeglarstwa. Wykorzystuje gotowe schematy pracy, dostosowując je do celów, potrzeb, umiejętności, wieku i możliwości uczestników oraz specyfiki akwenu i warunków meteorologicznych. Prezentuje poziom sprawności technicznej, który pozwala na demonstrowanie ćwiczeń specyficznych dla żeglarstwa. Przyjmuje odpowiedzialność za zrealizowanie zajęć zgodnie z planem. Samodzielnie rozwiązuje typowe problemy pojawiające się w trakcie zajęć, wynikające na przykład ze zróżnicowania umiejętności technicznych oraz warunków zewnętrznych. Przewiduje skutki realizowanych zadań. Ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo i zdrowie uczestników. Promuje etykę i etykietę żeglarską poprzez własną postawę.

Po ukończeniu specjalizacji instruktorskiej student  posiada umiejętności, wiedzę i kompetencje społeczne tożsame z poziomem 4 Polskiej Ramy Kwalifikacji w dyscyplinie żeglarstwo -  Ustawa z 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji  (Dz.U. 2016 poz. 64).