piątek, 19 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego

Kierunek studiów

Turystyka i Rekreacja

Studia

I stopnia

Profil

Praktyczny

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Specjalizacja instruktorska: dyscyplina Tenis stołowy


Forma studiów Rok studiów Semestr Suma godzin dydaktycznych Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki
Stacjonarne 1 1 --- --- ---
1 2 --- --- ---
2 3 --- --- ---
2 4 10.0 20.0 2.0
3 5 10.0 35.0 3.0
3 6 10.0 35.0 3.0
Suma 30.0 90.0 8.0


Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Specjalizacja Instruktorska - Projekt

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Katedra Dydaktyki Sportu

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr hab. Z. Bańkosz, prof. AWF Wrocław

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr hab. Z. Bańkosz, prof. AWF Wrocław

Cel przedmiotu

C. 1 Umożliwienie nabycia wiedzy dotyczącej teoretycznych zagadnień tenisa stołowego

C2. Umożliwienie nabycia wiedzy i opanowania umiejętności z zakresu techniki i taktyki gry, metodyki
nauczania nowoczesnego tenisa stołowego oraz realizacji procesu wszechstronnej edukacji zawodnika
tenisa stołowego (przygotowania technicznego, taktycznego, psychologicznego, społecznego i fizycznego), ze szczególnym naciskiem na etap wstępny szkolenia sportowego

C3. Praktyczne przygotowanie do pracy w klubach sportowych, ośrodkach wypoczynku, na obozach
sportowych i koloniach oraz do prowadzenia zajęć tenisa stołowego w ramach lekcji wychowania
fizycznego

Opis przedmiotu

Przedmiot Specjalizacja Instruktorska obejmuje 120 godzin zajęć - ćwiczeń i wykładów oraz dodatkowo łączy się z 30 godzinną praktyką w klubie sportowym. Celem przedmiotu jest wyposażenie studentów w wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne umożliwiające prowadzenie szkolenia sportowego z dziećmi i młodzieżą w tenisie stołowym. Szczególny nacisk kładziony jest na przygotowanie zawodnika we wstępnym etapie szkolenia, z wytyczeniem kierunków dokształcania w celu zdobycia kwalifikacji do prowadzenia zajęć w kolejnych etapach. Specjalizacja instruktorska przygotowuje kursantów do pracy w klubach sportowych, ośrodkach wypoczynku, na obozach sportowych i koloniach, w ramach działalności gospodarczej (w formie usług edukacyjno-sportowych), prowadzenia lekcji wychowania fizycznego oraz SKS-ów i UKS-ów. Program został napisany w oparciu o Wniosek Polskiego Związku Tenisa Stołowego o uznanie kwalifikacji Trener tenisa stołowego poziom I. W związku z tym absolwent specjalizacji będzie miał większe szanse uznania dyplomu instruktorskiego w nowej strukturze kwalifikacji i dokumentów je poświadczających. Poza tym absolwent otrzyma pełną wiedzę o nowoczesnym tenisie stołowym i jego nauczaniu, a zwiększona liczba godzin na praktykę trenerską pozwoli wyposażyć uczestników kursu w podstawowe umiejętności związane z planowaniem, organizacją i prowadzenia szkolenia w tenisie stołowym. Po ukończeniu specjalizacji instruktorskiej student posiada umiejętności, wiedzę i kompetencje społeczne tożsame z poziomem 5 Polskiej Ramy Kwalifikacji z obszaru sportu powszechnego - tenisa stołowego - Ustawa z 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz.U. 2016 poz. 64).

Końcowym efektem specjalizacji jest:

a) gdy student nie spełnia wszystkich warunków na instruktora - uzyskuje stopień  "Asystent Instruktora  Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu w tenisie stołowym(należy wpisać dyscyplinę)",

b) gdy student  spełnia wszystkie warunki na instruktora  - -uzyskuje stopień "Instruktor  Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu w  tenisie stołowym"