piątek, 19 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego

Kierunek studiów

Turystyka i Rekreacja

Studia

I stopnia

Profil

Praktyczny

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Specjalizacja instruktorska: dyscyplina Snowboard


Forma studiów Rok studiów Semestr Suma godzin dydaktycznych Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki
Stacjonarne 1 1 --- --- ---
1 2 --- --- ---
2 3 --- --- ---
2 4 10.0 20.0 2.0
3 5 10.0 35.0 3.0
3 6 10.0 35.0 3.0
Suma 30.0 90.0 8.0


Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Specjalizacja Instruktorska - Projekt

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Katedra Rekreacji

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr P. Kunysz, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr P. Kunysz, adiunkt

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest przygotowanie studenta do  samodzielnego planowania, organizowania, prowadzenia, i monitorowania zajęć ze snowboardu w ramach sportu dla wszystkich. 

Celem przedmiotu jest również opanowanie umiejętności jazdy na snowboardzie zgodnie z realizowanymi w Polsce programami nauczania. 

Celem przedmiotu jest przygotowanie studenta do podejmowania pracy w szkołach snowboardu w charakterze asystenta instruktora, prowadzenia własnej działalności gospodarczej w zakresie nauczania i doskonalenia jazdy na snowboardzie na poziomie podstawowym, a także prowadzenia animacji zimowych dla dzieci i młodzieży.

Opis przedmiotu

  1. Semestr IV – letni (24 h zajęć praktycznych przed obowiązkowym obozem zimowym).

       2. Semestr V – zimowy (24 h zajęć teoretycznych i 56 h zajęć praktycznych).

       3. Semestr VI – letni (30 h warsztatów praktycznych i 16 h zajęć praktycznych).

·  Warsztaty praktyczne w Licencjonowanej Szkole Snowboardu SITS lub podczas zajęć obozu zimowego studentów AWF Wrocław - hospitacja za­jęć dydaktycznych, współprowadzenie zajęć, udział w organizacji amatorskich zawodów snowboardowych (Otwarte Mistrzostwa Dolnego Śląska lub zawody obozowe AWF Wrocław) - 30 h.

·  Innowacyjne formy prowadzenia zajęć – jazda synchroniczna, organizacja festynu na śniegu w Zieleńcu, 8 h.

·  Udział w organizacji lub start w zawodach Mistrzostwa Polski Instruktorów Snowboardu SITS - egzamin prakty­czny (jazda sportowa, technika, freestyle) - 8 h.


a)  Absolwenci kursu po zaliczeniu pozytywnym egzaminu teoretycznego, realizacji programu (w tym praktyki) oraz uzyskaniu minimum 6,5 pkt ( w skali dziesięcio­stopniowej) na egzaminie praktycznym z zakresu techniki jazdy na poziomie II stopnia systematyki SITS otrzymają stopień Instruktora Snowboardu AWF a po dokonaniu stosownych opłat administracyjnych wg cennika SITS, również stopień Asystenta Instruktora SITS.

Osoba posiadająca kwalifikację INSTRUKTOR SNOWBOARDU AWF (równoznaczne z kwalifikacją: ASYSTET INSTRUKTORA SITS oraz PRK 3 “Realizowanie jednostek lekcyjnych z nauki i doskonalenia jazdy na snowboardzie”) jest przygotowana do samodzielnego planowania, organizowania, prowadzenia, i monitorowania zajęć ze snowboardu w ramach sportu dla wszystkich. Prezentuje umiejętności jazdy na snowboardzie zgodnie z realizowanymi w Polsce programami nauczania. Przygotowuje konspekty zajęć, objaśnia ćwiczenia i naucza zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, stosując zasady teorii i metodyki sportu dla wszystkich oraz wykorzystując narzędzia komunikacji i motywacji. Monitoruje technikę jazdy i sposób wykonywania ćwiczeń przez uczestników. Osoba posiadająca kwalifikację ponosi odpowiedzialność za jakość i bezpieczeństwo realizowanych zajęć. Jest gotowa do podejmowania pracy w szkołach snowboardu w charakterze asystenta instruktora, może prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie nauczania i doskonalenia jazdy na snowboardzie na poziomie podstawowym, a także prowadzić animacje zimowe dla dzieci i młodzieży.

Osoba posiadająca kwalifikację Asystent Instruktora SITS może:

- podejmować pracę w szkołach snowboardu w charakterze asystenta instruktora;

- prowadzić animacje zimowe dla dzieci i młodzieży;

- rozwijać swoje umiejętności i uzyskiwać kwalifikacje związane z prowadzeniem procesu dydaktycznego oraz treningowego w snowboardzie;

- zdobywać kwalifikacje związane z prowadzeniem zajęć z innych, pokrewnych dyscyplin (np. narciarstwo).

b)  Absolwenci kursu po zaliczeniu pozytywnym egzaminu teoretycznego, realizacji programu (w tym praktyki) oraz uzyskaniu na praktycznym egzaminie wewnętrznym a następnie na Egzaminie Centralnym podczas Mistrzostw Polski Instruktorów minimum 50  pkt (przy min. 7,25 pkt za Technikę i Freestyle oraz min. 7,0 pkt. za Slalom Gigant – wg Wytycznych SITS) i po dokonaniu stosownych opłat administracyjnych wg cennika SITS, otrzymają również stopień Instruktora SITS (+ Instruktor IVSI – uprawnienia międzynarodowe Internationaler Verband der Schneesportinstruktoren).

Osoba posiadająca kwalifikację INSTRUKTOR SNOWBOARDU SITS (PRK 4 Osoba “Prowadzenie procesu dydaktycznego w snowboardzie”) jest przygotowana do samodzielnego planowania, organizowania i realizowania procesu dydaktycznego w snowboardzie w oparciu o obowiązujące systemy szkolenia, z uwzględnieniem wytycznych organizacji szkolącej, w ramach sportu dla wszystkich. Jest również przygotowana do analizy i oceny umiejętności prowadzenia zajęć dydaktycznych przez osoby z niższymi kwalifikacji instruktorskimi (tzw. asystentów instruktorów).

Osoba posiadająca kwalifikację może:

- podejmować pracę w szkołach snowboardu w charakterze instruktora,

- prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie nauczania i doskonalenia snowboardu,

- prowadzić zajęcia z osobami z niższymi kwalifikacjami w obszarze snowboardu (w kraju),

- organizować i realizować  imprezy rekreacyjne, w tym ukierunkowane na promocję snowboardu wśród dzieci i młodzieży.

Osoba posiadająca kwalifikację może rozwijać swoje umiejętności i uzyskiwać kwalifikacje z wyższymi poziomami PRK, związane m.in. z tworzeniem programów nauczania i rozwojem kadr. Może również zdobywać inne kwalifikacje w obszarze snowboardu nastawione na wynik.Po ukończeniu specjalizacji instruktorskiej student  posiada umiejętności, wiedzę i kompetencje społeczne tożsame z kwalifikacją 4 poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji - "Prowadzenie procesu dydaktycznego w snowboardzie"  -  Ustawa z 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji  (Dz.U. 2016 poz. 64)