piątek, 19 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego

Kierunek studiów

Turystyka i Rekreacja

Studia

I stopnia

Profil

Praktyczny

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Specjalizacja instruktorska: dyscyplina Koszykówka


Forma studiów Rok studiów Semestr Suma godzin dydaktycznych Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki
Stacjonarne 1 1 --- --- ---
1 2 --- --- ---
2 3 --- --- ---
2 4 10.0 20.0 2.0
3 5 10.0 35.0 3.0
3 6 10.0 35.0 3.0
Suma 30.0 90.0 8.0


Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Specjalizacja Instruktorska - Projekt

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Katedra Zespołowych Gier Sportowych

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr M. Popowczak, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr M. Popowczak, adiunkt,
dr hab. A. Struzik, prof. AWF Wrocław

Cel przedmiotu

Student uzyskując kwalifikacje „Instruktora Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu w koszykówce” jest przygotowany do samodzielnego planowania i prowadzenia procesu treningowego, w tym doboru i selekcji (dzieci i młodzieży) do szkolenia sportowego w zakresie predyspozycji, rozpoznawania uzdolnień i dyspozycji osobniczych (umysłowych i ruchowych) u dzieci i młodzieży. Ponadto naucza, doskonali, monitoruje działania ruchowe indywidualne, grupowe i zespołowe zgodnie z zasadami metodyki w koszykówce. Jest przygotowany do opracowania planu realizacji imprezy sportowo-rekreacyjnej. Osoba posiada umiejętności samodzielnego prowadzenie procesu treningowego zawodników grających w koszykówkę na poziomie 2 ligi i poniżej. Ponadto prezentuje kompetencje do pełnienia funkcji asystenta trenera drużyny 1 ligi (włącznie) oraz w młodzieżowych kadrach narodowych U 18 i poniżej. 

Student uzyskując kwalifikacje „Asystenta instruktora Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu w koszykówce” jest przygotowany do: asystowania trenerowi w prowadzeniu procesu treningowego, aktywnego współudziału przy realizacji imprezy sportowo-rekreacyjnej. Nie posiada kompetencji do samodzielnego planowania i realizacji zajęć treningowych czy wydarzeń sportowych.

Opis przedmiotu

Po ukończeniu specjalizacji instruktorskiej student uzyskując kwalifikacje Instruktora Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu w koszykówce posiada umiejętności, wiedzę i kompetencje społeczne tożsame z poziomem 5 Polskiej Ramy Kwalifikacji z obszaru sportu powszechnego dotyczącego koszykówki - Ustawa z 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz.U. 2016 poz. 64).

Przedmiot "specjalizacja instruktorska" pozwala studentowi uzyskać efekty kształcenia zbieżne z efektami kształcenia określonymi dla trenera koszykówki na poziomie C PZKosz lub licencji C PZKosz.

Student uzyskuje następujące efekty: 

  • charakteryzuje dyscyplinę,  
  • opisuje środowisko organizacyjne planowania i realizacji szkolenia początkowego w koszykówce, 
  • planuje i ocenia postępy szkolenia początkowego w koszykówce, 
  • omawia zagadnienia związane z kwalifikowaniem zawodników do uczestniczenia w szkoleniu i zawodach sportowych, 
  • omawia teorię prowadzenia szkolenia sportowego, 
  • planuje proces szkoleniowy, 
  • monitoruje i ocenia postępy szkolenia początkowego, 
  • realizuje i monitoruje szkolenie sportowe w ujęciu indywidualnym, grupowym oraz zespołowym zgodnie z otrzymanym programem szkolenia, 
  • kieruje grupą i procesami wychowawczymi oraz
  • współdziała z otoczeniem grupy szkoleniowej.
Integralna częścią programu jest program przedmiotu "Warsztaty praktyczne na obiektach zewnętrznych - Koszykówka".