czwartek, 29 lutego 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego

Kierunek studiów

Turystyka i Rekreacja

Studia

II stopnia

Profil

Ogólnoakademicki

Specjalność

Organizator Przedsięwzięć Turystycznych

Nazwa przedmiotu

Partnerstwo publiczno-prywatne w turystyce.


Forma studiów Rok studiów Semestr Suma godzin dydaktycznych Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki
Stacjonarne 1 1 --- --- ---
1 2 10.0 10.0 1.0
Suma 10.0 10.0 1.0


Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Moduł wyboru specjalności - Organizator przedsięwzięć turystycznych

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

KTIR_13_S_I_07 - Podstawy turystyki,
KTIR_12_I_S_43 - Prawo w turystyce i rekreacji

Jednostka prowadząca

Katedra Turystyki

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr hab. M. Sołtysik, prof. AWF Wrocław

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr hab. M. Sołtysik, prof. AWF Wrocław

Cel przedmiotu

Wyposażenie studentów w wiedzę o strukturze rynku turystycznego oraz jego otoczenia, w tym zwłaszcza w kontekście wpływu na kształt, kierunki i możliwości organizowania przedsięwzięć turystycznych; aktualnych uwarunkowaniach społecznych, gospodarczych, prawnych i organizacyjnych ich realizacji oraz praktycznych rozwiązaniach programowo-realizacyjnych w oparciu o zasady kooperacji publiczno-społeczno-prywatnej.


Opis przedmiotu

Przedmiot realizowany w formie wykładów. Treści programowe przedmiotu obejmują zagadnienia identyfikowania i rozpoznawania możliwości w zakresie realizacji przedsięwzięć turystycznych o różnym charakterze, w środowiskach lokalnych i regionalnych w Polsce. W ramach kursu omawiane będą praktyczne przykłady i wzorce realizacji kooperacyjnych przedsięwzięć turystycznych w oparciu o możliwości prawne i organizacyjne określone zasadami partnerstwa publiczno-prywatnego. W ramach przedmiotu omówione zostaną zagadnienia uwarunkowań prawnych i organizacyjnych prowadzenia działalności turystycznej przez podmioty gospodarcze, społeczne i publiczne w Polsce oraz praktyczne ich zastosowanie na poziomie "klastrów".