środa, 28 lutego 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego

Kierunek studiów

Turystyka i Rekreacja

Studia

II stopnia

Profil

Ogólnoakademicki

Specjalność

wszystkie kierunkowe

Nazwa przedmiotu

Polityka turystyczna


Forma studiów Rok studiów Semestr Suma godzin dydaktycznych Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki
Stacjonarne 1 1 --- --- ---
1 2 --- --- ---
2 3 25.0 10.0 3.0
Suma 25.0 10.0 3.0


Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Moduł 2: Przedmioty kierunkowe

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

KTIR_13_S_I_21 - Obsługa ruchu turystycznego,
KTIR_13_S_I_17 - Organizacja ruchu turystycznego,
KTIR_12_I_S_07 - Podstawy turystyki,
KTIR_13_S_I_27 - Prawo w turystyce i rekreacji

Jednostka prowadząca

Katedra Turystyki

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr hab. M. Sołtysik, prof. AWF Wrocław

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr hab. M. Sołtysik, prof. AWF Wrocław

Cel przedmiotu

Pozyskanie wiedzy w formie podstawowych pojęć, priorytetów, narzędzi koncepcji, w zakresie kształtowania się polityki turystycznej, ze szczególnym uwzględnieniem Polski.

Nabycie podstawowych umiejętności samoanalizy studenta i rozumienia współczesnych zmian w polityce turystycznej.

Pozyskanie niezbędnych umiejętności aplikacyjnych poznanych zasad i narzędzi, pozwalających wprowadzać je w procesie rozwoju turystyki.

Nabycie przez studenta kompetencji pracy w grupie w dziedzinie rozwiązywania problemów o charakterze społeczno-gospodarczym i wyrażania przez niego opinii w przedmiocie dyskusji.

Nabycie przez studenta kompetencji organizowania i promowania turystyki i rekreacji na poziomie zarządzania w ujęciu międzysektorowym z wykorzystaniem odpowiednich instrumentów.

Opis przedmiotu

Przedmiot realizowany w formie wykładów i ćwiczeń. Treści przedmiotu obejmują zagadnienia o charakterze wielowymiarowym, takich, jak:  planowanie i programowanie turystyki i rekreacji, polityka organizacyjna, polityka przestrzenna i polityka finansowa, realizowane w różnych środowiskach społeczno-gospodarczych w Polsce. Przedmiot w szczególności obejmuje wiedzę z zakresu organizacji i zarządzania turystyką i rekreacją w Polsce na poziomie ogólnokrajowym, regionalnym i lokalnym oraz ich modeli i instrumentów, w tym w szczególności: dokumentów planistycznych oraz finansowych, aktów normatywnych i aktów prawa miejscowego oraz wewnętrznych zasad funkcjonowania i organizowania działalności turystycznej i rekreacyjnej w jednostkach publicznych, organizacjach pozarządowych i przedsiębiorstwach.