czwartek, 29 lutego 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego

Kierunek studiów

Turystyka i Rekreacja

Studia

II stopnia

Profil

Ogólnoakademicki

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Różnorodność środowiska przyrodniczego


Forma studiów Rok studiów Semestr Suma godzin dydaktycznych Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki
Stacjonarne 1 1 25.0 10.0 3.0
Suma 25.0 10.0 3.0


Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Moduł 2: Przedmioty kierunkowe

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Katedra Turystyki

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr M. Pstrocka-Rak, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr M. Pstrocka-Rak, adiunkt

Cel przedmiotu

1. Umożliwienie zdobycia wiedzy na temat zróżnicowania środowiska przyrodniczego Ziemi i możliwości wykorzystania jego biotycznych i abiotycznych elementów na potrzeby rozwoju różnych form turystyki.

2. Kształtowanie umiejętności oceny różnorodności krajobrazowej wybranych obszarów strefy klimatów umiarkowanych pod kątem ich przydatności dla rożnych form turystyki i rekreacji. 

Opis przedmiotu

Przedmiot obejmuje zagadnienia umożliwiające zapoznanie się studentów z problematyką bio- i georóżnorodności poszczególnych kontynentów oraz ich znaczenia dla rozwoju różnych form turystyki. Podczas ćwiczeń student nabywa umiejętność oceny różnorodności krajobrazowej pod kątem przydatności obszaru dla rozwoju turystyki i rekreacji.