środa, 28 lutego 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego

Kierunek studiów

Turystyka i Rekreacja

Studia

II stopnia

Profil

Ogólnoakademicki

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Pozyskiwanie funduszy w rekreacji i turystyce


Forma studiów Rok studiów Semestr Suma godzin dydaktycznych Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki
Stacjonarne 1 1 --- --- ---
1 2 10.0 10.0 2.0
Suma 10.0 10.0 2.0


Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Moduł wyboru specjalności - Organizator przedsięwzięć rekreacyjnych

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Katedra Rekreacji

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr U. Szczepanik, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr U. Szczepanik, adiunkt

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest:

wyposażenie studentów w wiedzę dotyczącą pozyskiwania funduszy w rekreacji i turystyce; 

wiedza teoretyczna i praktyczna na temat środków strukturalnych, budżetu państwa;  

Umiejętność konstruowania wniosków aplikacyjnych 

Analiza potrzeb rynku turystycznego w Polsce i na Świecie, na podstawie istniejących badań


Opis przedmiotu

Przedmiot pozwala zapoznać się studentom z możliwościami pozyskiwania funduszy w rekreacji i turystyce. Studenci mają możliwość zdobycia wiedzy na temat różnych źródeł finansowania, miejsc poszukiwania informacji oraz warunków otrzymania środków.

Treści kształcenia:

 1. Kierowanie projektem (cykl życia projektu, matryca logiczna projektu, podstawy zarządzania projektem, specyfika projektów europejskich)

2. Procedury pozyskiwania środków unijnych, instytucje odpowiedzialne za wdrażanie FS, zasady programowania FS

3. Dokumenty programowe oraz wytyczne

4. Konstruowanie budżetu - kwalifikowalność kosztów, zasady

5. System zamówień publicznych w procesie wdrażania projektów w ramach

funduszy strukturalnych

6. Pomoc publiczna w funduszach strukturalnych

7. Źródła finansowania projektów społecznych: EFS, POKL, RPO, Programy Wspólnotowe

8. Źródła finansowania projektów infrastrukturalnych: EFRR i F. SPÓJNOŚCI, POIŚ, Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej

9. Źródła finansowania przedsiębiorstw: POIG, RPO.

10. programy Ministerstwa Sportu i Turystyki

11. Samodzielne konstrukcje wniosków aplikacyjnych - wniosek do programu Aktywny Dolny Śląsk – budżetu obywatelskiego dla inicjatyw sportowo-turystycznych.

  1. Opracowanie streszczenia i planu wniosku projektowego
  2. Opracowanie konsorcjum projektowego
  3. Opracowanie zadań wykonanych w projekcie
  4. Opracowanie budżetu i terminarza projektu
  5. Wypełnianie wniosku projektowego
  6. Analiza i ocena wniosku w aspekcie wymagań formalnych