wtorek, 18 czerwca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego

Kierunek studiów

Turystyka i Rekreacja

Studia

I stopnia

Profil

Ogólnoakademicki

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Seminarium pracy dyplomowej + ocena pracy dyplomowej
Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Moduł pracy dyplomowej

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Katedra Rekreacji

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr hab. W. Wiesner, prof. AWF Wrocław

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr hab. W. Wiesner, prof. AWF Wrocław

Cel przedmiotu

  Cele przedmiotu :

1.  Rozwijanie zainteresowań naukowych studentów w odniesieniu do tematu ich pracy dyplomowej i przyszłej pracy zawodowej.

2.  Opracowanie pracy dyplomowej i przygotowanie do egzaminu dyplomowego.

Zakładane efekty po zakończeniu kursu w zakresie:

A Wiedzy teoretycznej i praktycznej:

-  Pogłębienie wiedzy w zakresie preferowanej specjalizacji i tematu podjętej pracy dyplomowej.

-  Poznanie zasad formułowania i rozwiązywania problemu badawczego w obszarze swoich zainteresowań zawodowych.

-  Zrozumienie założeń metodologicznych pracy dyplomowej.

  B Umiejętności praktycznych:

-  Nabycie umiejętności korzystania z literatury przedmiotu oraz materiałów źródłowych.

-  Opanowanie umiejętności technicznych związanych z pisaniem pracy dyplomowej.

-  Opanowanie umiejętności samodzielnego gromadzenia materiału badawczego.


Opis przedmiotu

Przedmiot przygotowuje studentów studiów pierwszego stopnia do napisania dyplomowej pracy licencjackiej.
 Jednocześnie realizacja zadań programowych sprzyja pogłębianiu zainteresowań w obszarze nauk o kulturze fizycznej oraz przygotowuje do kreatywnego rozwiazywania problemów praktycznych związanych z przyszłą praca zawodową.