środa, 28 lutego 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego

Kierunek studiów

Wychowanie Fizyczne

Studia

II stopnia

Profil

Praktyczny

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Specjalizacja instruktorska: Instruktor Sportu - dyscyplina TenisForma studiów Rok studiów Semestr Suma godzin dydaktycznych Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki
Niestacjonarne 1 1 --- --- ---
1 2 6.0 12.0 2.0
2 3 6.0 12.0 3.0
Suma 12.0 24.0 5.0

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

SPECJALIZACJA INSTRUKTORSKA - INSTRUKTOR SPORTU lub INSTRUKTOR REKREACJI na I i II st. studiów WF (student II st. studiów wybiera jedną specjalizację, inną -niż na I st. studiów)

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Katedra Dydaktyki Sportu

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr M. Nowak, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr M. Lewandowski, adiunkt,
dr M. Nowak, adiunkt

Cel przedmiotu

C1 Umożliwienie zdobycia wiedzy o dyscyplinie tenis w kontekście uwarunkowań historycznych oraz z punktu widzenia jej organizacji  na świecie oraz umożliwienie zdobycia wiedzy formalnej w zakresie znajomości przepisów regulujących organizacyjne aspekty funkcjonowania tenisa w Polsce. 

C2 Umożliwienie zdobycia wieloaspektowej wiedzy o specyficznych własnościach dyscypliny tenis będące przedmiotem dociekań z zakresu medycyny, fizjologii, biomechaniki i fizyki oraz nauk społecznych, stanowiące podstawę do prowadzenia dialogu ze zrozumieniem z przedstawicielami wymienionych obszarów nauki, pełniących funkcję wspomagającą szeroko rozumianego procesu treningowego. 

C3 Umożliwienie zdobycia wiedzy o aspektach metodycznych procesu nauczania umiejętności technicznych oraz umiejętności gry w tenisa w odniesieniu do uczestników będących w różnym wieku oraz posiadających zróżnicowane umiejętności początkowe (wyjściowe).

C4 Umożliwienie nabywania umiejętności bezpiecznego planowania, realizowania oraz kontrolowania procesu naboru i selekcji, nauczania, doskonalenia oraz aplikowania umiejętności ruchowych i umiejętności gry do warunków rywalizacji sportowej w dyscyplinie tenis. 

C5 Umożliwienie nabywania umiejętności organizowania współzawodnictwa tenisowego uwzględniające jego zróżnicowane cele (sport, wychowanie fizyczne, rekreacja oraz sport osób niepełnosprawnych), adekwatnie do wieku i poziomu sportowego uczestników współzawodnictwa. 

C6 Umożliwienie nabywania kompetencji społecznych przejawiających się w sprawności organizacyjnej, komunikatywności, empatii, a także asertywności w relacjach uczący - uczeń, organizator - uczestnik, sędzia - zawodnik, animator - beneficjent, itp. 


Opis przedmiotu

Przedmiot obejmuje zagadnienia umożliwiające zapoznanie się przez studentów z problematyką bezpiecznego organizowania, realizowania oraz kontrolowania procesu nauki, doskonalenia oraz praktycznego aplikowania umiejętności ruchowych i gry w dyscyplinie tenis, doskonalenie technicznych umiejętności indywidualnych i umiejętności niezbędnych do prowadzenia zajęć metodycznych, oraz wynikających z realizacji zadań organizatora i wykonawcy wydarzeń sportowych (współzawodnictwa), zdobycie kompetencji sprawnego komunikowania się z uczestnikami procesu szkolenia, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci w wieku szkolnym.